Ład przestrzenny


zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w mieście, ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba rocznie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (44 w 2021 r.), przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze.

Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Cieszynie w 2021 r. uchwalono 1 nowy MPZP. Nie dokonano zmian w pozostałych planach.

W 2021 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny położone w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka (uchwałą nr XXX/343/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 czerwca 2021 r.)


26

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

uchwalonych

1 971

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

68,9%

Powierzchnia miasta

objęta MPZP

Pokrycie terenu Cieszyna miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Pokrycie Miasta Cieszyna MPZP - mapka.

Pełen wykaz MPZP po kliknięciu w mapę

Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym

W 2021 r. kontynuowane były konsultacje społeczne dotyczące założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna.

W czerwcu 2021 r. odbyło się w Domu Narodowym spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi przyszłym zagospodarowaniem śródmieścia, na którym zaprezentowany został wynik dotychczasowych prac – Master Plan dla Śródmieścia. Propozycje zawarte w tym dokumencie są wytycznymi do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Master Plan oraz raport ze spotkania, jak również wszystkie dokumenty z całego procesu konsultacji społecznych, dostępne są na podstronie Zaplanuj przestrzeń.

W listopadzie 2021 r. zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami w sprawie prowadzonych prac nad projektem planu dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic. Spotkanie odbyło się w budynku OSP Boguszowice, a wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z analizą określającą możliwości zagospodarowania przestrzennego, która została wykonana na podstawie inwentaryzacji terenu oraz aktualnych uwarunkowań prawnych, a także zadawać pytania i przedstawiać swoje stanowisko.


Spotkanie "Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym".TERENY ZIELONE i przestrzenie publiczne92,03

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

878,41

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Zdjęcie osób spacerujących w parku.


Oprócz licznych zadań na rzecz zieleni, wyróżnionych w poniższej tabeli, dokonano nasadzenia zieleni na terenie cmentarzy:

  • Katowicka: klon kulisty 7 szt., dąb kolumnowy 3 szt., grab kolumnowy 1 szt.,

  • Kościuszki: klon pospolity 2 szt.,

  • Ładna: głóg jednoszyjkowy 2 szt., grab pospolity 'Fastigiata' 2 szt.

Ponadto Zamek Cieszyn jest partnerem w projekcie: Creative works with small and remote places (akronim: SMOTIES), finansowanym z programu Kreatywna Europa. Więcej na ten temat na podstronie Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Szczegółowy wykaz zadań w zakresie zieleni miejskiej w 2021 r.


Zdjęcie budynku kościoła.

Opieka nad zabytkami

Ważnym elementem przestrzeni miasta, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. W roku 2021 prowadzone były działania związane z udzielaniem dotacji na remonty obiektów zabytkowych.

Udzielono następujących dotacji (w sumie 100,000 zł):

  • Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na remont tarczy zegarowej na wieży kościoła Jezusowego,

  • Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka na prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej Zespołu Klasztorno-Szpitalnego przy ul. Katowickiej 1.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna, określone są w Uchwale Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r.


Uchwała Krajobrazowa

W dniu 25 grudnia 2020 r. minął pierwszy okres dostosowania istniejących nośników do zapisów uchwały Nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W związku z tym w 2021 r. podejmowano działania zmierzające do likwidacji reklam na ogrodzeniach w całym mieście oraz reklam sytuowanych w zakresie historycznego układu urbanistycznego.

Zdjęcie ulicy z banerami reklamacyjnymi/bez banerów reklamacyjnych - zdjęcie nr 1.
Zdjęcie ulicy z banerami reklamacyjnymi/bez banerów reklamacyjnych -zdjęcie nr 2.
Projekty nowych szyldów.

Projekty nowych szyldów