BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

209 398 743

+3,51%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 785

+5,01%

do roku 2020


6 470

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

315

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

2 165

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

113

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Cieszyna w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 41,3 mln zł stanowiły 20% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o niemal 3,6 mln zł, czyli ponad 9%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składa się łącznie na 72% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Cieszyna w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 28,8 mln zł i generowały 14% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 11,6 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Miasta Cieszyna w 2021 r.


Dochody Miasta Cieszyna w 2021 r.


Dochody podatkowe Miasta Cieszyna w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

0,91%

-7,01 pp.

do roku 2020


Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Cieszyna w 2021 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 1.904.408,51 zł. Całość tej kwoty było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

W 2021 r. Miasto Cieszyn otrzymało promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie". Kwota dofinansowania wyniesie 5.000.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

205 319 475

+3,36%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 653

+4,86%

do roku 2020


6 151

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

502

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 936 007

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

6 233 384

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Miasto Cieszyn najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 69,2 mln zł, co stanowiło blisko 34% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie 61,2 mln zł, co stanowiło niemal 30% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (niemal 18,2 mln zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 16,1 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 16,0 mln zł, co stanowiło 8% wydatków miasta.


Kierunki wydatków Miasta Cieszyna w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie MIASTA NA KONIEC 2021 r.

50 300 745

+0,57%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

1 630

+2,03%

do roku 20204 079 269

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

9 853 203

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

24,02%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

14 451

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Miasta Cieszyna na koniec 2021 r. wyniosło 50,3 mln zł i stanowiło 24,02% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia nieznacznie wzrosła (o 0,58%), to jednocześnie o 0,70 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. ponad 2,5-krotnie wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Miasta Cieszyna wg ostatniej zmiany w 2021 r.