SYSTEM OŚWIATOWY miasta


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Miasto Cieszyn wykonuje zadania w tym zakresie realizując Program osłonowy "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Miasta Cieszyna” na lata 2019 - 2023 oraz Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY748

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez miasto.

63,12%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 -6 lat w placówkach prowadzonych przez miasto w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu miasta.

21,13

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,61

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2956

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

102,82%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,10

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

6,29

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy miasta cieszyna w 2021 r.W 2021 r. Miasto Cieszyn prowadziło 7 szkół podstawowych oraz 11 przedszkoli, w następującym podziale:

 • Szkoła Podstawowa nr 1;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka;

 • Szkoła Podstawowa nr 4;

 • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi;

 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi;

 • Szkoła Podstawowa nr 7;

 • Przedszkole nr 1;

 • Przedszkole nr 2 Integracyjne;

 • Przedszkole nr 4;

 • Przedszkole nr 7;

 • Przedszkole nr 8;

 • Przedszkole nr 9;

 • Przedszkole nr 16;

 • Przedszkole nr 17;

 • Przedszkole nr 18;

 • Przedszkole nr 19;

 • Przedszkole nr 20.

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary:

 • finansowy;

 • rachunkowy;

 • prawny;

 • administracyjno-organizacyjny.

Struktura szkół i przedszkoli w 2021 r.


Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi


601,27

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


404,42

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

196,85

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


W 2021 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano łącznie 162.838,54 zł. Doskonalenie zawodowe obejmowało następujące działania:

 • szkolenia rad pedagogicznych;

 • dopłaty do kształcenia indywidualnego nauczycieli;

 • ustawiczne doskonalenie;

 • wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji.


Zestawienie średnich zarobków nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w 2021 roku


działalność na rzecz dzieci i młodzieży w 2021 r.Dowożenie uczniów do szkół

Miasto Cieszyn gwarantuje bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej uczniom, których droga z domu do szkoły przekracza:

 • 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;

 • 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W roku 2021 na ten cel wydatkowano kwotę 17.410,00 zł.

Miasto Cieszyn wypełnia również obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów transportu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od odległości z domu do szkoły. Na wykonanie tego zadania w 2021 r. wydatkowano 218.233,05 zł z zaplanowanej na cały rok kwoty 220.000,00 zł. Z bezpłatnego dowozu korzystało 40 uczniów:

 • oddziałów integracyjnych szkół podstawowych;

 • Alternatywnej Szkoły Podstawowej;

 • przedszkoli;

 • Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego;

 • Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego;

 • Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie;

 • Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.

Ponadto 9 rodziców otrzymało zwrot kosztów za dowożenie swoich niepełnosprawnych dzieci do jednostek oświatowych.


Kształcenie specjalne

Dzieci oraz młodzież uczęszczająca do szkół i przedszkoli na terenie Cieszyna mają zapewnione wsparcie w celu realizacji zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami są realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych. W 2021 r. łącznie przeznaczono na ten cel 13.405.797,64 zł.


Dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Miasto Cieszyn zapewnia wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2021 r. kwota wydatkowana z tego tytułu wynosiła 381.253,78 zł, a wsparciem objęto 2.955 uczniów klas od I do VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.


Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2021 r. Cieszyn otrzymał dotację celową w wysokości 34.200,00 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych. W 2021 r. ze wsparcia w formie stypendium skorzystało 41 uczniów znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Całkowity koszt realizowanego zadania w 2021 r. wyniósł 40.945,07 zł, z czego 32.756,06 zł wykorzystano z otrzymanej dotacji celowej (tj. 80%) oraz zaangażowano środki w postaci wkładu własnego w wysokości 8.189,01 zł (tj. 20%).Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Ze środków własnych wypłacono stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce lub znaczące osiągnięcia sportowe w kwocie 128.150,00 zł. Stypendia naukowe przyznawane są na podstawie regulaminu szkół i w klasach IV-VI średnia ocen to od 5,00 wzwyż, natomiast w klasach VII-VIII średnia ocen to od 4,75 wzwyż.
Projekty i programy realizowane przez cieszyńskie szkoły i przedszkolaZgodnie z kierunkami działań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Cieszyna realizowano podstawowe kierunki wyznaczone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Ponadto każda ze szkół posiadała własne priorytetowe zadania, które wdrażała, realizowała i monitorowała.

Projekt "Kreatywna 5”


W 2021 r. Miasto Cieszyn podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu pn. "Kreatywna 5”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 5 i Centrum Usług Wspólnych. W ramach projektu w SP Nr 5 uruchomiono od października 2021 r.:

 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze (przyroda, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, j. niemiecki, j. angielski);

 • w formie kół zainteresowań (matematyka, chemia, przyroda, informatyka, j. angielski);

 • zajęcia specjalistyczne (zajęcia logopedyczne, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia integracji sensorycznej).

Łączna wartość projektu wynosi 292.901,25 zł na lata 2021-2022, w tym 263.611,12 zł (90%) dofinansowania, tj. 248.966,06 zł wkład ze środków Unii Europejskiej (85%) i 14.645,06 zł środki z budżetu państwa (5%) oraz 29.290,13 zł (10%) wkład własny rzeczowy w formie wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia i szkolenia (23.550,00 zł).

Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 143.479,12 zł, z czego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 101.339,08 zł, co stanowi 70,63%. Niższy poziom realizacji planu wynika z prowadzonych postępowań przetargowych na zakup sprzętu multimedialnego i przesunięciem płatności na rok 2022."Projekt Programu Erasmus+ "- Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół


Projekty w ramach unijnego programu Erasmus+ realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 (od 2018 r.) Celem projektu jest wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z placówkami z:

- Turcji;

- Hiszpanii;

- Portugalii.

Plan na realizację zadania wynosił w 2021 r. 42.805,42 zł, z czego wydatkowano całość środków na zakup materiałów biurowych, upominków, projektora, drukarki, laptopa, biletów, badań na COVID-19, przejazdów, zakwaterowania i diet na podróż zagraniczną do Portugalii, przejazdów na lotnisko, ubezpieczeń;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 (od 2018 r.) Tematem przewodnim projektu jest szeroko rozumiana ekologia - zdrowy tryb życia, powietrze (smog), gleba, woda, śmieci, zmiany klimatyczne, hałas. Projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym i kompetencje matematyczne. Z powodu pandemii COVID-19 termin realizacji projektu wydłużono do 31.08.2021 r. W dniach 10-13 maja 2021 r. przeprowadzono działanie projektowe w ramach pracy zdalnej. Podczas zajęć realizowano tematykę projektową i połączono się ze szkołami partnerskimi w celu wymiany doświadczeń. Zajęcia te odbywały się w każdej szkole partnerskiej równolegle. W okresie kwiecień-maj 2021 r. prowadzone były w trybie zdalnym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w ramach których realizowana była tematyka projektu. Plan na 2021 r. wynosił 33.862,21 zł, z czego wydatkowano 32.785,11 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 5 (od 2019 r.) Tematem projektu jest antyczna sztuka, muzyka, teatr i sport. Projekt zakłada kształtowanie umiejętności kluczowych: posługiwanie się językiem obcym, odnajdywanie się w złożonych relacjach społecznych oraz planowanie swojej ścieżki edukacyjnej. Celem jest podniesienie atrakcyjności szkoły jako miejsca nie tylko do nauki. W związku z pandemią COVID-19 działania te zostały przeniesione na rok szkolny 2021/2022. W październiku 2021 r. została zrealizowana mobilność w Rumunii (5 osób), natomiast pozostałe mobilności - Grecja (marzec 2022) i Turcja (maj 2022) zostaną zrealizowane zgodnie z planem. W roku 2021 zakupiono dla szkoły 4 szt. telewizorów firmy Philips 50’. Plan na rok 2021 wynosił 66.940,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 27.832,93 zł."Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"


W 2021 roku Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 przystąpiły do projektu w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na ten cel szkoły otrzymały dotację w wysokości 24.000,00 zł, która stanowiła 80% wartości projektu na zakup książek oraz wyposażenia bibliotek szkolnych. Pozostałą kwotę w wysokości 6.000,00 zł, tj. 20% wartości projektu szkoły zabezpieczyły jako wkład własny.


Dzięki przystąpieniu do programu Biblioteki Szkolne wzbogaciły się o:

 • 793 woluminy;

 • wyposażenie w postaci: urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, regały biblioteczne, biurko oraz gablotę ekspozycyjną.
Projekt "Wybieram cieszyńskie przedszkole”


W Centrum Usług Wspólnych, cieszyńskich przedszkolach oraz Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi zaplanowano wydatki w wysokości 654.768,00 zł w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2.746.332,25 zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 2.334.382,41 zł, a wkład własny 411.949,84, w tym rzeczowy: 396.000,00 zł, a finansowy 15.949,84 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 października 2022 roku.

Głównym celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez:

 • realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne;

 • realizację zajęć wspierających w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psycho-ruchowego;

 • wyposażenie przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć;

 • doposażenie placów zabaw.


Wydatki zrealizowano w 56,1% i wyniosły 367.262,01 zł. Niższa realizacja planu jest związana z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup wyposażenia i przesunięciem płatności na rok 2022.
działalność szkolnego schroniska młodzieżowego w 2021 r.W 2021 r. działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego została bardzo ograniczona ze względu na pandemię, co spowodowało zmniejszenie:

 • do 50% możliwość wykorzystania miejsc noclegowych;

 • liczby wycieczek szkolnych i obozów sportowych;

 • możliwości udostępnienia obiektów sportowych;

 • dochodów SSM.

Oprócz świadczenia usług tanich miejsc noclegowych, SSM w Cieszynie prowadziło działalność:

 • oświatową;

 • kulturalną (Galeria w Przejściu);

 • sportową (współorganizacja imprezy PlażaOpen).

W schronisku zatrudnionych było 19 osób ma 17,75 etatach:

 • dyrektor - 1 etat;

 • inspektor - 1 etat;

 • recepcjonista - 8,5 etatu;

 • konserwator - 4,75 etatu;

 • sprzątaczka - 2,5 etatu.

W 2021 r. SSM w Cieszynie otrzymało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych PTSM.