GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 471

+11,69%

do roku 20203 431

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

245

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą w rejestrze REGON

163

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Miasto Cieszyn zdecydowało się na stosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku stawek podatków od środków transportu ustalono zróżnicowane ich wysokości, zależnie od wieku pojazdu.

Najbardziej preferencyjne warunki dano przedsiębiorcom użytkującym pojazdy wyprodukowane od 2016 r. - w tym przypadku stawki są nawet o 1/3 niższe niż w przypadku pojazdów najstarszych tj. przed 2011 r. Różnicowanie wysokości składek to jeden ze sposób dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta, ale także dbania o zrównoważony rozwój.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w 2021 r. w REGON. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Cieszyna są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.471,48 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.317,51 .Wsparcie inwestorów i przedsiębiorcówCieszyn jest miastem otwartym dla inwestorów. Położenie miasta, jego walory geograficzne, w tym transgraniczność i bliskość miejscowości turystycznych, przyjazny klimat, życzliwość i profesjonalizm obsługi utwierdzają w przekonaniu, że tu warto bezpiecznie lokować swoje przedsięwzięcie. Kreatywna polityka prowadzona przez władze miasta, a także konsekwentna realizacja założeń strategii rozwoju Cieszyna oraz wieloletnich programów inwestycyjnych i szeroko pojętej promocji miasta sprzyja inwestorom.

MIĘDZYGMINNA STREFA GOSPODARCZA

Misją Strefy jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na terenie gmin Partnerów, poprzez wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych. Strefę tworzą Miasto Cieszyn oraz Miasto Skoczów, Gmina Chybie, Gmina Dębowiec oraz Gmina Hażlach.

Cele strategiczne to:

 • zwiększenie napływu inwestycji do Partnerów,

 • konsulting inwestycyjny jako narzędzie wsparcia dla inwestorów,

 • promocja gospodarcza w kraju i zagranicą.


Zespół zadaniowy do spraw obsługi inwestora

Zarządzeniem Nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2021 r. powołany został zespół zadaniowy do spraw obsługi inwestora.

Zadaniem zespołu jest realizacja wszystkich niezbędnych działań dotyczących obsługi inwestorów chcących rozpocząć lub prowadzących działalność na terenie Miasta Cieszyn w szczególności:

 • opracowania i wdrożenia metod skutecznego wyszukiwania inwestorów,

 • popularyzowania informacji o możliwościach i warunkach inwestowania, w tym opracowania ofert inwestycyjnych,

 • inicjowania działań i programów sprzyjających rozwojowi inwestycji przedsiębiorców, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,

 • wspierania inwestorów na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalszej opieki poinwestycyjnej,

 • podejmowania działań w zakresie tworzenia różnego rodzaju obszarów i stref dedykowanych inwestorom,

 • współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi,

 • współpracy z uczelniami wyższymi.

Zdjęcie tabliczek ze stanowiskami w Urzędzie Miasta Cieszyna.


Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości

Za działania podejmowane przez Miasto Cieszyn na rzecz inwestorów i przedsiębiorców w 2021 r. odpowiadało Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości.

Wśród działań znalazły się:

 • rozbudowa strony internetowej, usystematyzowanie i uzupełnienia treści poświęconych biznesowi. W miejscu tym znaleźć można informacje na temat na przykład zakładania firmy, podatków, opłat i ulg, ulic i targowisk miejskich, ogródków gastronomicznych i jarmarków, procedur związanych z wymianą witryn sklepowych, a także oferty inwestycyjne i kontakt do pracowników urzędu kompetentnych w kwestiach potencjalnych inwestycji.

 • bieżące administrowanie strony dla biznesu,

 • analiza struktury cieszyńskiej przedsiębiorczości na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • uaktualnienie i opracowanie treści Przewodnika Inwestora, w którym znajdują się najistotniejsze informacje o Cieszynie i regionie, komunikacji, gospodarce komunalnej, ofercie edukacyjnej w mieście, procedur zakupu nieruchomości stanowiących zasoby miasta, etapy procesu inwestycyjnego czy ważne adresy,

 • analizy rynku pracy na podstawie opracowania Powiatowego Urzędu Pracy,

 • powołanie Zespołu ds. Obsługi Inwestora składającego się z przedstawicieli władz miasta, pracowników urzędu (Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Samodzielne stanowisko ds. Wsparcia przedsiębiorczości, Wydział Kultury i Promocji Miasta) oraz Zamku Cieszyn, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem służą pomocą.

 • podjęto współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowe w cieszyńskim ratuszu, a pracownicy tej instytucji przedstawiali możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne w zakresie ulg podatkowych.

 • w 2021 Burmistrz Miasta Cieszyna wraz z samodzielnym stanowiskiem ds. wsparcia przedsiębiorczości wizytowała cieszyńskie zakłady pracy. Spotkania miały na celu analizę potrzeb oraz perspektyw rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę często i mocno akcentowane przez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą wynikające z braku specjalistów w danej branży na cieszyńskim rynku pracy, podjęto starania o utworzenie odpowiednich klas w szkołach średnich kształtujących uczniów w kierunku brakujących zawodów.

 • powrócono do współpracy w ramach Międzygminnej Strefy Gospodarczej, której misją jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na terenie gmin partnerów.

Marka - Śląskie

W 2021 r. Miasto Cieszyn zgłosiło cieszyńskie przedsiębiorstwa do konkursu "Marka - Śląskie" organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. 2 przedsiębiorstwa otrzymały wyróżnienie w kategorii "Dziedzictwo Kulturowe Regionu" oraz "Produkt".Zamek CieszynLogo "Zamek Cieszyn".


Zamek Cieszyn to nietypowa instytucja kultury, która wspiera innowacyjny biznes, promuje dobre projektowanie, ale również tworzy ofertę turystyczną, opiekuje się zabytkami i organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne.

Od 2013 r. Zamek Cieszyn jest wspólnie prowadzony przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. Dział Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn wspiera małe firmy, jak i te, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych. Plany na 2021 r. pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Większość działań zrealizowano w formie spotkań online, a organizację niektórych trzeba było odwołać, jak na przykład spotkania dla młodzieży w ramach Dnia Przedsiębiorczości, które miały się odbyć w kwietniu. W 2021 r. Zamek Cieszyn zrealizował szereg działań wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość.

Więcej informacji na temat działalności Zamku Cieszyn znajduje się na stronie Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.Targowiska miejskie
Targowisko rolno - spożywcze przy ul. J. Sarkandra.

Targowisko rolno - spożywcze przy ul. Św. Jana Sarkandra

Utrzymaniem i prowadzeniem targowisk miejskich w Cieszynie zajmuje się Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. Jednostka ta administruje trzema obiektami:

 • targowiskiem przemysłowym przy ul. Katowickiej - dysponujący 399 miejscami handlowymi - w 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości 151 tys. zł z tytułu opłat rezerwacyjnych,

 • targowiskiem rolno-spożywczym przy ul. Stawowej - dysponujący 187 miejscami handlowymi - w 2021 r. uzyskano wpływy w wysokości blisko 92 tys. zł z tytułu opłat rezerwacyjnych,

 • budynkiem Miejskich Hal Targowych - dysponujący 11 lokalami użytkowymi i 31 boksami handlowymi.