INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ i ochroną środowiskaRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Cieszyna. Do najważniejszych z nich należą:


 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018-2024;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna;

 • Gminny Program Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna;

 • Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 r.;

 • Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030;

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013-2032;

 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn obejmujący lata 2017-2021;


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI1 553 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,9 km

nowej sieci

wodociągowej

91 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 087 tys.

m3 odebranych ścieków

odprowadzonych z gospodarstw domowych

2,0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

66 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

77,0%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Cieszyna realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu. Podstawowym przedmiotem działania spółki na terenie Cieszyna jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.


Spółka realizuje założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021. W 2021 r. zrealizowano plan na poziomie 1.194.381 zł. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz inwestycje zrealizowanych przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w 2021 r. na terenie Cieszyna.

Inwestycje zrealizowane w 2021 r. przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej na terenie Cieszyna zadania wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działania Spółki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest przyjmowanie i oczyszczanie ścieków od mieszkańców gm. Cieszyn oraz przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terenie Cieszyna. Spółka eksploatuje kanalizację sanitarną i ogólnospławną m. Cieszyna oraz miejską oczyszczalnię ścieków znajdującą się przy ul. Motokrosowej 27.

Inwestycje zrealizowane w 2021 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Inwestycje zrealizowane w 2021 r. przez Miasto Cieszyn


ODPADY KOMUNALNEW 2021 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych oraz tzw. mieszanych) byli zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych w:

 • pojemnikach - odpady niesegregowane (zmieszane);

 • workach lub pojemnikach typu „dzwon” (w obrębie zabudowy wielolokalowej) - odpady segregowane (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady) oraz popiół (gromadzony i odbierany selektywnie wyłącznie w workach).

Dodatkowo, odbiór odpadów komunalnych wspomagany był poprzez funkcjonowanie:

 • objazdowych zbiórek odpadów - w zakresie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, zużytych opon;

 • punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK;

 • punktów odbioru przeterminowanych leków w aptekach;

 • punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów;

 • odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości;

 • punktów odbioru zużytego oleju jadalnego - w ramach pilotażowej akcji zbiórki olejów jadalnych podchodzących z gospodarstw domowych (akcja edukacyjna wdrożona w październiku 2021 r.).

Podmiotem świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (tzw. firmą wywozową) w roku 2021 było konsorcjum firm:

 • Eko-Stela Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żniwna 9, 43-418 Brzezówka (lider);

 • PPHU Ekoplast-Produkt S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys z siedzibą: ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice.

Dodatkowo usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które złożyły oświadczenie o „wyjściu” z systemu gminnego świadczyły następujące firmy:

 • New Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzonej;

 • Recykling Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie;

 • Eko-Stela Sp. z o.o. z siedzibą w Hażlachu.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27, a zadanie jego prowadzenia zlecono spółce miejskiej - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.


Aktualnie w granicach administracyjnych Cieszyna funkcjonują dwa składowiska odpadów, na których prace rekultywacyjne zostaną zakończone w terminach określonych w obowiązujących decyzjach Marszałka Województwa Śląskiego:

 • składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej - do 30 października 2024 r. (po zmianie pierwotnego terminu wyznaczonego na dzień 30 listopada 2018 r.);

 • składowisko osadów z oczyszczalni ścieków w Cieszynie Marklowicach - do 15 listopada 2024 r.


wydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

12 978 880

+44,51%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami ponoszonymi na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła - 2.766.386,08 .


W 2021 r. obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • do 31 marca 2021 r.:

  • 15,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

  • 60,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

 • od 1 kwietnia 2021 r.:

 • 29,00 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie (zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady);

 • 116,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Koszty realizacji systemu gospodarki odpadami w 2021 r.


15 678,9

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,54

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

6 368,1

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


9 310,8

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

6 730,8

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych (w tonach)

1 226,0

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)

1 354,0

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

18 154 452

-1,23%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku wykonano na poziomie niższym o ok. 226 tys. zł. Wydatki Miasta Cieszyna w obszarze transportu i łączności objęły m.in. utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, remonty i modernizacje dróg powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków 3,37 mln zł stanowiły wydatki o charakterze majątkowym. Zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych na terenie Cieszyna realizuje Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, z kolei zadanie z zakresu komunikacji publicznej realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Cieszynie.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.9

Liczba linii

autobusowych

83,8

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie miasta w jednym kierunku

Na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej, zawartej z ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., wypłacono rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 3.700.000,00 zł. Przeprowadzono także audyt rekompensaty wypłaconej w 2020 r., na podstawie którego wypłacone zostało wyrównanie rekompensaty za 2020 r. w wysokości 382.046,87 zł.


Miejskie inwestycje drogowe zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w 2021 r.

0,1

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych przez MZD (w km)

0,82

Długość wyremontowanych dróg gminnych przez MZD (w km)

0,2

Długość wybudowanych

chodników przez MZD (w km)


W ramach robót drogowych zrealizowanych przez Miejski Zakład Dróg dokonano również remontów bieżących nawierzchni jezdni z kostki brukowej i kamiennej ulic: Przepilińskiego, Żeromskiego, Bielska, Kolejowa (178m2 ) oraz oznakowanie poziome farbami akrylowymi z elementami odblaskowymi 9.797 m2 ).

W ramach projektu "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II" wykonano modernizację oświetlenia poprzez wymianę 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED, wymianę ok. 7,5 km napowietrznych linii oświetleniowych na izolowanie, oraz montaż systemów inteligentnego sterowania. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego zakupiono i zamontowano 7 szt. lamp solarnych w następującej lokalizacji:

 • ul. Łanowa - 2 szt.

 • ul. Nad Olzą - 1 szt.

 • ul. Leśna - 1 szt.

 • ul. Czereśniowa - 1 szt.

 • ul. Gruntowa - 2 szt.

Ponadto opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu pieszego i schodów terenowych łączących ul. Hławiczki z ul. Liburnia.


0,79

Długość wyremontowanych

chodników przez MZD (w km)

7

Liczba nowych

lamp ulicznych przez MZD

632

Liczba wyremontowanych
lamp ulicznych
przez MZD


Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Przebudowana ul. Głęboka

W 2021 r. zrealizowano II część zadania pn. "Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie" tzn. zakupiono i zamontowano 11 szt. wiat przystankowych:

 • Frysztacka Szkoła;

 • Moniuszki Żłobek;

 • Moniuszki Cmentarz;

 • Katowicka;

 • Kościuszki - 2 szt.;

 • Morcinka I;

 • Hallera Sklep;

 • Bielska Kopiec;

 • Karolinka;

 • Michejdy.

W związku ze zdemontowaniem kiosku RUCHU na ul. Garncarskiej zamontowano również wiatę, która pozostała na stanie ze zeszłego roku. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychGOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

2 599 705

-26,47%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku wykonano na poziomie niższym o ok. 936 tys. zł. Zadanie z zakresu administrowania i zarządzania miejskim zasobem komunalnym należy do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., która zarządza i administruje zasobem miasta, w tym:

 • 107 budynkami komunalnymi;

 • 780 lokalami mieszkalnymi w budynkach komunalnych (30.408,35 m2), w tym 401 lokalami socjalnymi (11.599,41m2);

 • 846 lokalami mieszkalnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych (42.587,24 m2);

 • 117 lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych (9.026,32 m2);

 • 166 lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych (10.638,93 m2).


1 626

Liczba wynajmowanych miejskich lokali mieszkalnych w 2021 r.

75

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.

14

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.


W 2021 r. zawarto 75 umów najmu na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Cieszyn, z czego:

 • 45 umów najmu na lokale mieszkalne na czas nieoznaczony, w tym:

  • 26 realizacje z listy osób oczekujących;

  • 3 realizacje z listy zamian I stopnia;

  • 12 na podstawie załącznika nr 5 do uchwały Nr XI/111/19 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2019 roku - remont wykonany przez najemcę;

  • 2 na podstawie § 17 ust. 1 uchwały Nr XI/111/19 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2019 roku - czynsz wolny;

  • 1 wykwaterowanie ze względu na stan techniczny;

  • 1 wykwaterowanie ze względu na sprzedaż nieruchomości;

 • 30 umów najmu socjalnego, w tym:

  • 21 realizacje z listy osób oczekujących;

  • 1 realizacja z listy wychowanków Domu Dziecka i osób umieszczonych w rodzinach zastępczych;

  • 2 realizacje wyroków eksmisyjnych;

  • 1 realizacja z listy zamian I stopnia;

  • 1 na podstawie § 9 uchwały Nr XI/111/19 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2019 roku - zmiana umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony na umowę najmu lokalu socjalnego;

  • 1 wykwaterowanie ze względu na sprzedaż nieruchomości;

  • 1 wykwaterowanie ze względu na sprzedaż nieruchomości + wyrok eksmisyjny;

  • 1 wykwaterowanie ze względu na wyburzenie nieruchomości + wyrok eksmisyjny;

  • 1 likwidacja lokalu socjalnego w budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Wypowiedziano 14 najemcom lokalu mieszkalnego umowę najmu, z czego:

 • 10 w związku z zaległościami czynszowymi;

 • 2 w związku z niezamieszkiwaniem najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

 • 1 w związku z podnajmem mieszkania bez zgody wynajmującego;

 • 1 w związku z zaległościami czynszowymi i zakłócaniem porządku domowego.


401

Liczba wynajmowanych miejskich socjalnych w 2021 r.

30

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


realizacja inwestycji ze środków i na rzecz Miasta Cieszyn

W ramach zadania "Uciepłowienie budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności miasta, położonych w rejonie ul. Głębokiej" w 2021 r. zostały wykonane prace instalacyjne c.o. i c.w.u. w 3 wspólnotach mieszkaniowych: Głęboka 34, Głęboka 35 oraz Głęboka 38 (Plac Teatralny 19). Roboty budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2021 r. i zostały zakończone przed sezonem grzewczym 2021/2022:

 • Wspólnota Mieszkaniowa Głęboka 34: zlikwidowano 5 pieców węglowych;

 • Wspólnota Mieszkaniowa Głęboka 35: zlikwidowano 5 pieców węglowych;

 • Wspólnota Mieszkaniowa Głęboka 38 (Pl. Teatralny 19): zlikwidowano 5 pieców węglowych.

Łączny koszt robót instalacyjnych c.o. i c.w.u. w 3 budynkach, poniesiony przez Miasto wyniósł 341.797,31 zł. Wyżej wymienione wspólnoty zawarły także osobne umowy na wykonanie dociepleń przegród budowlanych. Prace te były finansowane z funduszu remontowego wspólnot.

W roku 2021 podjęto działania w celu uciepłownienia kolejnych 3 budynków wspólnot mieszkaniowych: Olszaka 1, Olszaka 3 i Sejmowa 1. Podpisano umowy na aktualizację projektów budowlanych wykonania wewnętrznych instalacji c.o. oraz c.w.u, a także projekty adaptacji pomieszczeń na węzły cieplne. Ponadto dla budynków przy ul. Olszaka 1 i Olszaka 3 projekty obejmują aktualizację zakresu docieplenia przegród zewnętrznych. Realizacja robót w 2022 r.


inwestycje w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność miasta cieszyna

 • Biuro Obsługi Klienta - koszty Zarządu - wykonano klimatyzację pomieszczeń biura.

 • Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza na działce stanowiącej własność spółki.

Spółka zaplanowała budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego na własnej działce przy ul. Mickiewicza. Jest to powrót do koncepcji sprzed 7 lat, wykorzystania działki na cel mieszkaniowy, jednak nie w formule mieszkań deweloperskich, a komunalnych. Pojawiła się możliwość uzyskania nawet 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji komunalnych inwestycji mieszkaniowych. Źródłem pozyskania środków jest Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W 2021 r.:

 • Opracowano nową koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego, o czterech kondygnacjach, z 16 mieszkaniami o łącznej powierzchni ok. 957 m2, uwzględniającą m.in. wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Wybrano projektanta i w lutym 2021 r. podpisano umowę o wykonanie wielobranżowego opracowania projektowego z firmą: Pracownia Projektowa PiK s.c. Anna i Maciej Pindurowie, Żory.

 • Prace projektowe zakończono w sierpniu 2021 r, we wrześniu 2021 r. uzyskano Pozwolenie na budowę.

 • W październiku 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopłat BGK w Warszawie.

 • Do końca 2021 r. trwała w BGK procedura weryfikacji wniosku, udzielania wyjaśnień i wprowadzania wymaganych zmian lub uzupełnień.

 • Umowa pomiędzy ZBM w Cieszynie a BGK w Warszawie została podpisana w dniu 25 stycznia 2022 r. Kwota przyznanej dopłaty (dotacji) wynosi 4.902.965,98 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót ogłoszono w dniu 1 marca 2022 r. Rozpoczęcie robót jest planowane w maju 2022 r., a oddanie gotowego obiektu do użytkowania na początku 2024 r.

 • Inwestycja przy ul. Garncarskiej na działce stanowiącej własność spółki.

Projektowany obiekt o przeznaczeniu usługowo-handlowym z lokalami na wynajem będzie dostosowany do aktualnych potrzeb rynku, możliwości spółki oraz dodatkowo będzie spełniał wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynikające z dokonania wpisu do rejestru zabytków „Historycznego układu urbanistycznego Miasta Cieszyna”.

 • Opracowano kilka wariantów obiektu i zagospodarowania terenu. W maju 2021r. WKZ wydał opinię akceptującą jedną z proponowanych koncepcji związanych z planowanym zadaniem.

 • W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

 • W listopadzie 2021 r. zostały zakończone prace projektowe, uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz został złożony wniosek do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę.

 • Program wsparcia działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego dotychczas na paliwie stałym.

W 2021 r. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uruchomił własny programu wsparcia działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego dotychczas na paliwie stałym. Wsparcie dotyczyć będzie najemców komunalnych i będzie polegać na wykonaniu na koszt ZBM dokumentacji projektowej, uzbrojenia przewodów kominowych i likwidacji starych pieców węglowych. Pozostałe prace będą finansowane przez najemców. W zależności od zainteresowania najemców program będzie realizowany i modyfikowany.

  • W programie tym mogą wziąć również udział najemcy lokali mieszkalnych, którym przyznano dofinansowanie z UM Cieszyn na zakup kotła gazowego.

  • W roku 2021 podjęto działania w celu kompleksowej likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach przy ul. Frysztackiej 38 i 40 oraz przy ul. Motelowej 3 i 5. Niezbędne prace projektowe oraz roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu ogrzewania zaplanowano na 2022 r.

  • W latach 2015-2021, w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji na podstawie wydanych pozwoleń, zaleceń kominiarskich, umów zawartych z najemcami na przeprowadzenie remontu, a także remontów pustostanów zlikwidowano 96 pieców opalanych paliwem stałym.

  • Łącznie w wyniku wszystkich działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji prowadzonych przy współudziale ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. oraz środków Miasta Cieszyna w latach 2015-2021 zlikwidowano 367 pieców opalanych paliwem stałym.

 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Towarowa - Mickiewicza.

Celem zadania jest uporządkowanie terenów przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych istniejących i planowanych w tym rejonie. Będzie to uzupełnienie przestrzeni o brakujący teren rekreacji osiedlowej. Oprócz nowych elementów zagospodarowania planuje się także częściową modernizację istniejących budynków przy ul. Towarowej 6 i 8 oraz rozbiórkę parterowego obiektu socjalnego przy ul. Sikorskiego 3a. Istniejące budynki o charakterze socjalnym przy ul. Towarowej 6 i 8 wymagają remontu i modernizacji ze względu na zdewastowanie i zniszczenia eksploatacyjne. W 2021 r. opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania i przyjęto plan modernizacji budynków.


remonty własne

Zadania remontowe wykonywane przez Dział Remontowo-0Budowlany Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.:

 • roboty stolarskie (okna drewniane, drzwi i bramy wejściowe do budynków lub mieszkań), wymiana stolarki okiennej, naprawy podłóg i posadzek, układanie wykładziny, wykonanie wraz z montażem poręczy na klatkach schodowych, wymiana zamków do drzwi, roboty szklarskie, konserwacja wyrobów z drewna itp.);

 • roboty dekarsko-blacharskie (krycie dachów papą, uszczelnianie i naprawa połaci dachowych, wymiana lub uzupełnianie osprzętu dachowego, wymiana lub naprawa rynien dachowych, jesienne i zimowe utrzymanie dachów, usuwanie śniegu i oblodzeń na dachach itp.);

 • roboty ślusarsko-spawalnicze (naprawa wiat na odpady, drobne naprawy ślusarskie w budynkach i na zewnętrz budynków, wykonanie i montaż okienek piwnicznych oraz studzienek, naprawy metalowych elementów ogrodzenia, barier, poręczy itp.);

 • roboty instalacyjne (wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych, uszczelnianie instalacji gazowych oraz centralnego ogrzewania itp.);

 • zduńskie (czyszczenie pieców kaflowych, rozbiórki pieców kaflowych, bieżące naprawy pieców kaflowych);

 • murarskie (tynkowanie ścian, prace tynkarsko-murarskie lokali zamieszkałych i pustostanów, różne prace betonowe itp.);

 • remonty pustostanów.