INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

15 499 387


Główne kierunki wydatków majątkowych Miasta w 2021 r.

78% wydatków inwestycyjnych Miasta Cieszyna w 2021 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez miasto w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot.

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.
INWESTYCJE W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoSzlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki

Zakres inwestycji obejmował wykonanie kompletnej rewitalizacji ul. Głębokiej oraz placu Św. Krzyża.

W ramach robót ułożono nowe nawierzchnie: jezdnia z kostki porfirowej koloru czerwonego, chodniki z płyt granitowych koloru szarego, plac Św. Krzyża z kamieni rzecznych oraz przebudowano schody terenowe pomiędzy jezdnią i chodnikiem (częściowa likwidacja istniejących murków). W ramach zadania wykonano również obiekty małej architektury, takie jak ławki i donice z zielenią rozlokowane wzdłuż całej ulicy (10 szt. ławek i 10 szt. donic) oraz symboliczne znakowanie dawnej trasy tramwaju szyną tramwajową zatopioną w nawierzchni chodnika.

Ponadto dokonano częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej oraz poddano renowacji i przesunięto (wyrównano) istniejące latarnie uliczne. Na całym remontowanym odcinku wprowadzono nową organizację ruchu oraz wymieniono znaki na „mini”. Wykonawca końcem grudnia złożył wniosek o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

W zakresie prac związanych z budową transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1 w wyniku prac rozbiórkowych odsłonięto kamienno-ceglany mur przyczółka mostu oraz detale architektoniczne, tj. duże bloki piaskowca oraz mniejsze z reliefem boniowania. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazano wstrzymanie robót ziemnych i budowlanych oraz przeprowadzenie badań architektoniczno-archeologicznych. Po wykonaniu badań archeologicznych znaleziska, ŚWKZ zezwolił decyzją na kontynuowanie robót budowlanych. W międzyczasie wykonano dokumentację zamienną, w której projektant uwzględnił wykonanie umocnienia brzegu rzeki Olzy prefabrykatami żelbetowymi zamiast grodzicami. Wykonano również dokumentację zamienną dotyczącą przebudowy linii SN i przyłącza nN oraz przekrycia stropu nad kanałem Młynówki wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i brakujących części przyczółku mostowego.

Wartość wykonania w 2021 r.: 5.230.950,86

Zdjęcie drogi z kostki brukowej.

Przebudowa ul. Głębokiej

Zdjęcie choinek przy ławeczkach na ulicy.

Przebudowa ul. Głębokiej

Zdjęcie osób stojących na ulicy.

Odbiór rewitalizacji ul. Głębokiej (styczeń 2022 r.)


Biblioteki

 • Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji systemów bezpieczeństwa, obejmujących system sygnalizacji włamania, system sygnalizacji pożaru wraz z systemem oddymiania, system sygnalizacji zalania, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu oraz system wizualizacji zagrożeń.

 • Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej

Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i podstawowego w Książnicy Cieszyńskiej.

 • „TWOJE MEDIA W BIBLIOTECe” - Biblioteka Miejska (budżet obywatelski)

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia o charakterze inwestycyjnym, tj. 12 szt. komputerów, 1 szt. laptopa, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania komputerowego: 10 szt. MS Office, 1 szt. Dragonframe.

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 259.200,51

Zdjęcie sali komputerowej.


Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK

W połowie czerwca 2021 r. rozpoczął się remont części dachu na budynku COK „Dom Narodowy” od strony zachodniej.

W trakcie prac dekarskich stwierdzono znaczne ubytki w konstrukcji więźby dachowej, co spowodowało poszerzenie prac. Dach zyskał nowe pokrycie z gontów bitumicznych i nową obróbkę blacharską. Zamontowano również nowy wyłaz dachowy.

Wartość wykonania w 2021 r.: 164.690,76

Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie

W ramach zadania wykonano zaplanowaną modernizację układu sterowania węzłem ciepłowniczym i klimatyzacją widowni (instalacja AKPIA).

Wartość wykonania w 2021 r.: 60.270,00INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆZdjęcie żółtych autobusów.

Dwa nowe autobusy

Lokalny transport zbiorowy

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2021 r. zmodernizowano tabor autobusowy transportu zbiorowego w Cieszynie poprzez zakup dwóch autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6. Autobusy zostały wniesione aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.250.900,00 zł


Drogi publiczne gminne

W zakresie dróg gminnych w 2021 r. przeprowadzono:

 • Przebudowę infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie

W listopadzie 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą, w ramach której zrealizowany został zakup i montaż 21 sztuk wiat przystankowych oraz wykonano 1 szt. instalacji solarnej do zasilania oświetlenia jednej wiaty. W 2020 r. zrealizowano I część zadania, tzn. zakupiono 10 sztuk wiat przystankowych, z czego zainstalowano 9 sztuk. 1 sztuka pozostała na stanie magazynowym z uwagi na kolizję z istniejącym kioskiem RUCHU (na ul. Garncarskiej). Zamontowano również do istniejącej wiaty (ul. Kochanowskiego) zasilanie solarne do oświetlenia wiaty.

W 2021 r. zrealizowano II część zadania tzn. zakupiono i zamontowano 11 szt. wiat przystankowych („Frysztacka Szkoła”, ‘Moniuszki Żłobek”, „Moniuszki Cmentarz”, „Katowicka”, ‘Kościuszki” - 2 szt. „Morcinka I”, „Hallera Sklep”, „Bielska Kopiec”, „Karolinka”, „Michejdy”).W związku ze zdemontowaniem kiosku RUCHU na ul. Garncarskiej zamontowano również wiatę, która pozostała na stanie z zeszłego roku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 356.700,00 zł

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 1.

Wiata - Bielska UŚ

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 2.

Wiata - Liburnia

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 3.

Wiata - Michejdy

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 4.

Wiata - Morcinka I

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 5.

Wiata - Moniuszki Cmentarz

Zdjęcie wiaty przystankowej - zdjęcie nr 6.

Wiata - Plac Wolności

 • Modernizację dróg gminnych

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zmodernizowano następujące drogi:

 • ul. Szarotka zakończono realizację 8 listopada 2021 r.

 • ul. Kościuszki -odebrano roboty 30 kwietnia 2022 r. z uwagami - trwa usuwanie usterek,

 • ul. Motelowa - odebrano roboty 30 kwietnia 2022 r. - obecnie trwa usuwanie usterek,

 • ul. Zaleskiego - po ogłoszeniu dwóch postępowań nie doszło do realizacji zadania,

 • ul. Górny Chodnik- Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 ze względu na kolizję z siecią Energetyczną. Wystosowano pismo do Tauron S.A.

Wartość wykonania w 2021 r.: 335.793,17

 • Przebudowę ulicy Solnej

Zakres zadania obejmował roboty budowlane, które polegały na usunięciu nawierzchni z kostki porfirowej wraz z warstwą podbudowy zasadniczej, wykonanie nowej podbudowy, odpowiedniej do planowanej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie zakończono.

Wartość wykonania w 2021 r.: 86.924,60

 • Budowę sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. w ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, zamontowano trzy słupy, trzy oprawy LED wraz z osprzętem oraz wykonano linię napowietrzną długości ok. 105 mb.

Wartość wykonania w 2021 r.: 70.003,50

 • Wykonanie miejsca do wysiadania na ulicy Kajzara

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obejmowało wykonanie miejsca do wysiadania dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej przy ul. Kajzara w Cieszynie z kostki brukowej, betonowej o powierzchni 51 m2. W 2020 r. zakupiono mapy geodezyjne, opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót. W I połowie 2021 r. umowa z wykonawcą została zrealizowana.

Wartość wykonania w 2021 r.: 13.449,52


Inwestycje w ramach modernizacji dróg gminnych

 • Przebudowa ulicy Szarotka

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 r. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi oraz poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych działek przyległych do drogi.

Długość remontowanego odcinka to 383,44 m, powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów to łącznie 1.250,00 m2.

 • Przebudowa ulicy Kościuszki

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 r. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Długość remontowanego odcinka to 550,00 m, powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów to łącznie 4.520,00 m2.

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta 3 listopada 2021 r., następnie zmieniona aneksem - termin zakończenia robót 30 kwietnia 2022 r.

 • Przebudowa ulicy Motelowej

Przedmiot zamówienia oraz założenia techniczne określone zostały w projekcie wykonawczym opracowanym w lipcu 2021 r. Celem przedsięwzięcia było podwyższenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych istniejącej drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu i warunków dojazdu do zagospodarowanych terenów o zabudowie mieszkaniowej, przyległych do drogi.

Długość remontowanego odcinka to 313,00 m, powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów to łącznie 2.820,00 m2.

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta 22 października 2022 r., następnie aneksowana na dzień 30 kwietnia 2022 r.

 • Przebudowa ulicy Górny Chodnik

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na długość 323 m poprzez odwodnienie nawierzchni jezdni. Przełożenie istniejącej nawierzchni wjazdów z kostki betonowej. Ułożenie/wymiana krawężnika drogowego, betonowego. Ułożenie - wymiana obrzeża betonowego.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. w związku z kolizją sieci energetycznej. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie w dniu 31 marca 2022 r. wystąpił do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o przesłanie kopii zezwoleń, które poświadczają, że zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie przedmiotowych urządzeń zostało wydatne przed 9 grudnia 2003 r. Ponadto firma Tauron Dystrybucja S.A. została poproszona o przekazanie danych technicznych, szczególnie dotyczących głębokości posadowienia urządzeń oraz sposobie ich zabezpieczenia. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie czeka na odpowiedź.

Aktualnie trwają prace związane ze znalezieniem sposobu i możliwości rozwiązania kolizji z siecią energetyczną która jest własnością TAURON S.A. Trwa wymiana korespondencji między MZD a TAURON S.A.Modernizacja budynku Miejskiego Zarządu Dróg

Modernizacja budynku Miejskiego Zarządu Dróg polegała na przeprowadzeniu prac koniecznych m.in. wyburzeniu ścianki działowej, wymianie starego, nieszczelnego okna na plastikowe, prac malarskich, wymianie zniszczonych drzwi, położeniu podłogi z płytek ceramicznych, wykonaniu instalacji elektrycznej pod komputery, instalacji telefonicznej, sieciowej w części pomieszczeń siedziby MZD, odmalowaniu części korytarzy, wymianie niektórego wysłużonego oświetlenia na energooszczędne (LED).

Dokonano również modernizacji niektórych pomieszczeń sanitarnych, która polegała na odmalowaniu, wymianie drzwi, położeniu płytek ceramicznych na podłodze, wymianie lamp na energooszczędne (LED), zamontowaniu kratek wentylacyjnych i wymianie niektórych zużytych sanitariatów. Zdemontowano również stare drzwi do magazynu DPP oraz zamontowano nowe zewnętrzne ocieplone drzwi stalowe.

Wartość wykonania w 2021 r.: 79.950,00

Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD

W ramach zadania planowane było wdrożenie m.in.: systemu umożliwiającego wykupienie zezwolenia w strefie płatnego parkowania oraz bieżącym monitorowaniu ilości wolnych zezwoleń (np. abonamentów miesięcznych).

W związku z przeprowadzeniem kilku dodatkowych analiz i uzgodnień ze względu na tzw. produkt dedykowany dla Miejskiego Zarządu Dróg, który jest jednostką specyficzną ze względu na zmianowość, obowiązujące przerwy, pracę w terenie jak i w dni wolne oraz świąteczne, przygotowanie odpowiedniej, dedykowanej oferty wiązało się z nakładem czasowym. Z kolei temat programu do obsługi strefy płatnego parkowania również wymagał zarówno analizy rynku, jak również szeregu konsultacji mających na względzie optymalny opis produktu, który będzie spełniał zarówno oczekiwania korzystających ze strefy płatnego parkowania, jak i aspekt funkcjonalny i praktyczny jednostki publicznej.

Z uwagi na powyższe, realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w I połowie 2022 r.

W 2021 r. w ramach zadania zakupiona została dodatkowa licencja do programu kadrowo-płacowego oraz dodatkowa licencja do programu finansowo-księgowego celem usprawnienia funkcjonowania jednostki (dotychczas 2 osoby pracowały na jednej licencji wymiennie, co niewątpliwie utrudniało pracę poszczególnych działów).

Wartość wykonania w 2021 r.: 9.321,14

Zakup skrapiarki wraz z podwoziem

Środki przeznaczone zostały na zakup skrapiarki wraz z podwoziem firmy ROLLEX - maszyny do remontów dróg emulsją asfaltową i grysami.

Wartość wykonania w 2021 r.: 62.545,50

Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli

W ramach zadania w wiacie pełniącej rolę magazynu soli zdemontowano stare, skorodowane drzwi, które zagrażały bezpieczeństwu i zamontowano nowe rolowane, sterowane automatycznie.

Wartość wykonania w 2021 r.: 24.268,39

Drogi Wewnętrzne

W zakresie dróg wewnętrznych w 2021 r. przeprowadzono:

 • Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Marklowicach

W ramach zadania wykonano zjazd z drogi, utwardzenie terenu tłuczniem pod 2 miejsca postojowe wraz z przestrzenią do manewrowania z ułożeniem krawężników.

Wartość wykonania w 2021 r.: 9.919,95


 • Budowę dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej

W ramach zadania wykonano korytowania pod nawierzchnię, ułożono nawierzchnię drogi z prefabrykowanych płyt drogowych, betonowych, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego typu U12-b, słupek łańcuchowy. Zrealizowany zakres robót obejmował odcinek o długości 96 m, a powierzchnia obszaru wynosiła 312 m2.

Wartość wykonania w 2021 r.: 76.207,11

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

Cieszyn zwrócił się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z prośbą o przyznanie dofinansowania w kwocie 16 mln zł na rozpoczęcie wykupu nieruchomości oraz wykonania muru oporowego w formie pali wraz z kotwami gruntowymi.

Na ukończeniu są procedury związane z oszacowaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które Cieszyn na podstawie decyzji ZRID nabył z mocy prawa.INWESTYCJE W gospodarkę mieszkaniową
zdjęcie przedstawia mur obronny.

Modernizacja murów

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych

Prace budowlane przy remoncie muru oporowego w podwórzu budynku Zamkowa 5 rozpoczęto w lipcu 2021 r. W toku prowadzonych robót odkryto historyczny mur obronny w związku z czym zmieniono technologię remontu muru z żelbetowego obłożonego kamieniem na mur kamienny gr. 140 cm. Dodatkowo równolegle do prowadzonych prac budowlanych były prowadzone prace/badania archeologiczne.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu.

Wartość wykonania w 2021 r.: 166.707,11 zł

Dokapitalizowanie ZBM Sp. z o. o.

Dokapitalizowano spółkę prawa handlowego Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową instalacji cieplnych w budynkach wspólnotowych, w których Cieszyn posiad współwłasność, w ramach działań ukierunkowanych na likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Wartość wykonania w 2021 r.: 650.000,00

Wykupy gruntów i nieruchomości

Środki wydatkowano na koszty związane z:

 • nieodpłatnym nabyciem prawa własności działki nr 27/9 obr. 37 (ul. Sienna),

 • działki nr 4/1 obr. 39 przy ul. Bielskiej zabudowanej krzyżem

 • oraz nieruchomości w rejonie ul. Majowej (działka 50/1 obr. 65) przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego, tj. budowy przepompowni ścieków.

Ponadto wydatkowano środki na nabycie w drodze zamiany działki nr 8/7 obr. 19 stanowiącej ul. Kościuszki i nabycie w wyniku ugody zawartej przez sądem prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 obr. 21 położona przy ul. Partyzantów w Cieszynie (z uwagi na zmianę przeznaczenia w MPZP na tereny zieleni rekreacyjnej).

Wartość wykonania w 2021 r.: 555.543,51


Spotkanie Burza mózgów - Perła Cieszyńskiej Wenecji.

Spotkanie Burza mózgów - Perła Cieszyńskiej Wenecji, ul. Śrutarska 39

Przebudowa Śrutarska 39

Wyłoniono wykonawcę na „Opracowanie ideowej koncepcji funkcjonalnej dla zabytkowego budynku przy ul. Śrutarskiej 39 wraz z przyległym terenem oraz określenie szacunkowych kosztów prac remontowo-adaptacyjnych niezbędnych do przywrócenia użytkowania obiektu i dostosowania go dla planowanych funkcji”.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Ze względu na aneksowanie umowy w zakresie terminów w 2021 r. odebrano i zapłacono Etap I oraz zakup mapy zasadniczej, natomiast wykonanie Etapu II zostało przeniesione na 2022 r.

Wartość wykonania w 2021 r.: 48.994,40 zł

Urządzenia kanalizacyjne

W ramach tego zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez podmioty inne niż Miasto Cieszyn, w związku z realizacją art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wartość wykonania w 2021 r.: 38.826,99

Budowa targowiska przemysłowego przy ul. św. Jana Sarkandra

W zakresie realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę środki finansowe przewidziane na jej realizację oraz wydaną decyzję o zwrocie części nieruchomości, na których dotychczas zlokalizowane jest targowisko przemysłowe, zwrócono się z zapytaniem do PSS Społem Konsum Robotniczy w Cieszynie dotyczącym sprzedaży lub wynajęcia na okres 30 lat nieruchomości dotychczas wynajmowanej od PSSu celem budowy targowiska przemysłowego.

W dniu 16 czerwca 2021 r. wpłynęła od PSS odmowna odpowiedź, dotycząca zarówno sprzedaży jak i wynajęcia na okres 30 lat przedmiotowej nieruchomości.

Umowa została podpisana dnia 24 listopada 2021 r. z końcem realizacji i odbiorem robót na dzień 30 września 2022 r.Inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiskaLokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne, tj.:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki - w ramach zadania podłączenie do sieci uzyskały 2 budynki mieszkalne. Zadanie zostało zakończone w kwietniu 2021 r.

Wartość wykonania w 2021 r.: 103.450,70


 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej - w ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. W sierpniu 2021 r. zakończyła się procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano pompownię ścieków. We wrześniu 2021 r. zgłoszono do Starosty Cieszyńskiego zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja

W ramach zadania przewidziano trzy inicjatywy lokalne, tj.:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej - w ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowanych działek. W sierpniu 2021 r. zakończyła się procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na to, iż inwestycja jest zależna od realizacji zadania pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Katowicka, Majowa”, więc dalsze formalności będą poczynione początkiem 2022 r., tj. po wyłonieniu wykonawcy robót na ww. zadanie.


 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej - w listopadzie 2021 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiając podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych działek.

Wartość wykonania w 2021 r.: 622.831,29


 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera - w ramach zadania podłączenie do sieci uzyskało 5 niezabudowanych działek (częściowo z rozpoczętymi budowami budynków mieszkalnych). Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2021 r.

Wartość wykonania w 2021 r.: 215.052,68

Zdjęcie przedstawia kopanie rowu.

Lokalna inicjatywa - kanalizacja

Zdjęcie przedstawia układnie masy na powierzchni jezdni.

Lokalna inicjatywa - kanalizacja

Zdjęcie przedstawia kopanie rowów pod kanalizację.

Lokalna inicjatywa - kanalizacja

Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie, w formie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, przedsięwzięć proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 wpłynęły 43 wnioski, a w wyniku ich rozpatrzenia przyznano 24 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 12 dotacji do przedsięwzięć mających na celu retencję wód opadowych. Łącznie zrealizowanych zostało 19 przedsięwzięć (13 z zakresu gospodarki ściekowej oraz 6 z zakresu retencji wód opadowych).

Wartość wykonania w 2021 r.: 45.950,86

dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, realizowanych przez posiadaczy nieruchomości.

W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 wpłynęło 116 wniosków. Po ich rozpatrzeniu przyznano 98 dotacji do modernizacji systemów grzewczych. Łącznie zrealizowanych zostało 86 przedsięwzięć.

Wartość wykonania w 2021 r.: 348.107,40

Podpisanie umowy na mikroinstalacje fotowoltaiczne w SP nr 2.

Podpisanie umowy na mikroinstalacje fotowoltaiczne w SP nr 2

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w trzech lokalizacjach:

 • Szkoła Podstawowa nr 2: W dniu 19 listopada 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpiło 14 grudnia 2021 r. W dniu 30 grudnia 2021 r. wykonawca zgłosił prośbę o przesuniecie terminu realizacji z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID-19, co skutkowało podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy.

 • Dom Spokojnej Starości: W dniu 15 listopada 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpiło 2 grudnia 2021 r. W dniu 27 grudnia 2021 r. wykonawca zgłosił prośbę o przesuniecie terminu realizacji z powodu okoliczności związanych z pandemią COVID-19, co skutkowało podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy.

 • Oczyszczalnia Ścieków: W dniu 11 października 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy nastąpiło 25 października 2021 r. Prace zostały odebrane 31 grudnia 2021 r. Ze względów formalnych mikroinstalacje nie zostały uruchomione i dopuszczone do pracy ciągłej. W 2022 r. zostaną podjęte działania z firmą TAURON w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Kwestie zakończenia realizacji robót (Szkoła Podstawowa nr 2 i Dom Spokojnej Starości) oraz uruchomienia wszystkich ww. mikroinstalacji zostały przeniesione na rok 2022.

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 55.540,05 zł


Zdjęcie lampy ulicznej przy budynku.

Rozbudowa oświetlenia publicznego

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 7 szt. lamp solarnych w następującej lokalizacji:

 • ul. Łanowa - 2 szt.

 • ul. Nad Olzą - 1 szt.

 • ul. Leśna – 1 szt.

 • ul. Czereśniowa – 1 szt.

 • ul. Gruntowa 2 szt.

Ponadto opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu pieszego i schodów terenowych łączących ul. Hławiczki z ul. Liburnia.

Wartość wykonania w 2021 r.: 46.365,16

Zdjęcie przedstawia sadzenie drzewka.

Utrzymanie zieleni

Wydatki przeznaczone zostały na zakup zestawu elektronarzędzi tj. szlifierki, wiertarko-wkrętarki, pilarki oraz strugu wykorzystywanych do naprawy małej architektury w terenie oraz na zakup zamiatarki do chodników z możliwością ich odśnieżania.

Wartość wykonania w 2021 r.: 26.999,99 zł


Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna– etap II

W ramach zadania wymieniono 632 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED wraz z systemem inteligentnego sterowania oraz wymieniono 243 słupy oświetleniowe. Z uwagi na pandemię COVID-19, w związku z brakiem na rynku sterowników, prace zakończono dopiero w miesiącu grudniu 2021 r.

Odbiór zadania, rozliczenie oraz płatność nastąpiły w styczniu 2022 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej

W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch niezabudowanych działek. W marcu 2021 r. Starosta Cieszyński wydał decyzję o ograniczeniu korzystania z nieruchomości (czasowe wywłaszczenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w teren. W maju 2021 r. Wojewoda Śląski uchylił decyzję Starosty Cieszyńskiego i miasto nadal nie posiada prawa do władania nieruchomością co uniemożliwia kontynuację inwestycji. W listopadzie rozpoczęto kolejny etap negocjacji z właścicielami nieruchomości.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza

W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie, a następnie wykonanie sieci wodociągowej, która umożliwi podłączenie do sieci 14 ogródków działkowych, 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 1 niezabudowanej działki. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeprowadzono w 2021 r., natomiast wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy zaplanowano na 2022 r.Pozostałe ważne inwestycjePrzebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen

Zadanie zostało zaplanowane w formie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego na dofinansowanie inwestycji. W 2021 r. została udzielona dotacja, inwestycja jest w trakcie realizacji.

Obiekt, z którego korzystają m.in. cieszyńskie szkoły, kluby sportowe i mieszkańcy, zostanie gruntownie zmodernizowany, dzięki czemu będzie nowoczesny i bardziej funkcjonalny.

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.000.000,00


Zdjęcie dachu budynku.

Modernizacja dachu budynku Bramy Głównej Cmentarza Komunalnego

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu

W 2021 r. zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane obejmujące modernizację pokrycia dachowego z blachy wraz z wymianą instalacji odgromowej.

W listopadzie 2021 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową drenażu i kanalizacji deszczowej oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku.

Wartość wykonania w 2021 r.: 488.860,08

Ratusz i budynki administracyjne

 • Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na modernizację sali narad (pokój 126 w budynku Ratusza), w celu utworzenia pokoju socjalnego dla pracowników urzędu. Prace modernizacyjne obejmowały opracowanie wariantowego projektu architektoniczno-koncepcyjnego adaptacji pomieszczenia na pokój socjalny, roboty malarskie, elektryczne, instalacyjne, wykonanie aneksu kuchennego, szaf oraz zakup sprzętu AGD oraz wyposażenia. Zakres kolejnych etapów inwestycji obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła.

 • Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza

Środki zostały wykorzystane na wykonanie klimatyzacji w 12 pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza.

 • Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14

W 2020 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził projekt modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego w zmienionej formie dostosowanej do wymogów konserwatorskich, obejmujących między innymi wymianę wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń, odtworzenie w początkowej formie pomieszczenia na 1 piętrze, renowację posadzki w odtworzonym pomieszczeniu i w dawnej sali przedślubnej oraz malowanie pomieszczeń. W 2021 r. zrealizowano powyższe działania.

 • CieszynIT- Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów

Zadanie zostało ujęte w mikroprojekcie CieszIT-TesIT, na który Miasto Cieszyn złożyło w styczniu 2021 r. wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A RCZ-R w ramach 4 edycji.

Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2021-2022. W 2021 r. wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową.

 • Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim

Wdrożono do eksploatacji następujące systemy informatyczne wchodzące w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ®, na który składa się system:

 • eDOKUMENT 2 - system zarządzania obiegiem spraw i dokumentów - 100 licencji, oraz uPEF- usługa integrująca uPEF (platforma elektronicznego fakturowania - 1 licencja),

 • REJESTRY - system do obsługi rejestrów - 1 licencja na serwer oraz 50 licencji na zarejestrowanego użytkownika,

Zintegrowano także system OŚRODEK autorstwa firmy Geobid z systemem eDokument2 autorstwa firmy REKORD SI Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej poprzez usługi sieciowe udostępnione przez firmę REKORD.


Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 630.359,99

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa schodów na linii szkoła - osiedle

W ramach zadania została wykonana przebudowa schodów terenowych na linii Szkoła Podstawowa nr 6 - osiedle.

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 3

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego.

 • „Bieżnia - bieg po zdrowie” - Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)

Środki przeznaczono na realizację inwestycji związanej z budową bieżni oraz dojścia do bieżni, a także zakupem infrastruktury (bloki startowe, ławki i kosze na śmieci).

 • Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

W ramach zadania wykonano komplet opracowań - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

 • Modernizacja instalacji przeciwpożarowej - dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa Nr 3

W ramach realizacji zadania w 2021 r. sporządzono i uzgodniono z PSP ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku szkoły.

 • Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego

Wymiana więźby dachowej budynku od strony Parku Kasztanowego obejmowała roboty dekarsko-ciesielskie oraz nadzór budowlany. Inwestycja została zakończona.


Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 641.445,91

Przedszkola

 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

Zadanie obejmuje wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem ścian, wymianę okien, wymianę i ocieplenie dachu. W ramach wydatków w roku 2021 uregulowano płatność za I część robót, pozostałe wydatki zaplanowano na rok następny.

 • Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym w przedszkolu na salę zajęć dodatkowych i biuro. Wydatki w 2021 r. obejmowały koszt projektu instalacji przeciwpożarowej.

 • Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20

W ramach zadania wykonano modernizację kuchni wraz z przebudową instalacji wentylacyjnej.


Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 167.480,79