REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Miasto Cieszyn w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.23


dokumenty i programy strategiczne miasta były realizowane w 2021 r.,
w tym:
4

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej

4

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

4

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru

bezpieczeństwa publicznego


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymprogram współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Cieszyn i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji programu zawarto na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.

Program inicjatyw lokalnych

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XX/235/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Cel: Celem programu jest stworzenie możliwości przyspieszenia realizacji oczekiwanych przez inicjatorów przedsięwzięć inwestycyjnych lub remontowych, w stosunku do obowiązujących planów finansowych Miasta Cieszyn.

Realizacja w 2021 r.:

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Kościuszki;

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - w rej. ul. Kościelna, Ładna - II edycja;

 • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe - w rej. ul. Hallera - II edycja.

miejska inicjatywa działania miasta Cieszyna

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Zarządzenia nr 0050.693.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Miejska Inicjatywa Działania Miasta Cieszyna”.

Cel: Dokument ustala plan działań mających na celu zwiększenie znaczenia transportu publicznego w Cieszynie.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r., w ramach realizacji założeń Miejskiej Inicjatywy Działania Miasta Cieszyna opracowano Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej, zakładający etapowy rozwój cieszyńskiej komunikacji. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowanie projektu Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej zostało zrealizowane metodą ekspercką przy zaangażowaniu mieszkańców. W dniu 24.02.2022 r. Rada Miejska Cieszyna podjęła uchwałę nr XXXVII/454/22 w sprawie uchwalenia planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej.

Ponadto, w ramach realizacji celów określonych w Miejskiej Inicjatywie Działania Miasta Cieszyna:

- w dniu 27.04.2021 r. Miasto Cieszyn zawarło umowę z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. na dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów elektrycznych (model Solaris Urbino 9 LE electric) oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych. Termin realizacji umowy: 6.06.2022 r.;

- w dniu 30.06.2021 r. Miasto Cieszyn zawarło umowę z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. na dostawę dwóch fabrycznie nowych, całkowicie niskopodłogowych autobusów napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym, spełniających normę EURO 6 (model Solaris Urbino 10,5). Zamówienie zostało zrealizowane w dniu 30.11.2021 r.

Logo "współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna".

Strategia współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu ŚlĄsk Cieszyński

Podstawa prawna: Strategia jest realizowana dzięki współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie i Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Czeskim Cieszynie w ramach projektu „Český Těšin/Cieszyn INEurope”.

Cel: Projekt ma na celu wykreowanie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego oraz wzajemnego poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy samorządów i euroregionu. Długoterminowym celem rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Cieszynem i Czeskim Cieszynem jest dążenie do utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z udziałem obu miast oraz ich partnerów - stowarzyszeń OLZA i RSTS.

Realizacja w 2021 r.: Odbywały się spotkania transgranicznych grup roboczych, zespołu stałego oraz posiedzenia Rady Miejskiej Cieszyna i Zastupitelstva města Český Těšín. Pozyskano środki finansowe na projekty Cieszyn-Czeski Cieszyn wspólnie oraz CieszIT, które właśnie są realizowane. Opracowano koncepcje dalszych projektów do realizacji z Programu Interreg VIA 2021-2027 zgodnie z priorytetami nowego okresu programowania.

Projekt pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.

Realizowano następujące zadania:

 • Projekt pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki” w zakresie tworzenia produktu turystycznego tj. opracowanie identyfikacji wizualnej „Szlaku cieszyńskiego Tramwaju” (dalej SCT), publikacja zestawu 11 pocztówek z archiwalnymi wizerunkami tramwaju cieszyńskiego, wykonanie toreb reklamowych promujących SCT, opracowanie projektów graficznych metalowych tablic przystankowych na SCT, opracowanie projektów graficznych kierunkowych tabliczek wzdłuż SCT.

 • Koordynowanie i realizacja polsko-czeskiego projektu. „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie” - opracowanie logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej wspólnej marki Cieszyn-Český Těšín, które służyć będą budowaniu spójnego, pozytywnego wizerunku obu miast opartego na działaniach transgranicznych zmierzających do osiągnięcia możliwie największego stopnia integracji obu miast, a także działań PR dot. wcześniejszych projektów.

 • Opracowanie/aktualizacja dokumentacji „Miejskiego systemu informacji wizualnej dla Śródmieścia Cieszyna”, współpraca i uzgodnienia z projektantami, MZD, służbami konserwatorskimi etc., ocena prototypów etc.;

 • Opracowanie proj./publikacja poprawionych wersji materiałów promocyjnych Cieszyna w różnych wersjach językowych, m.in. ulotki, przewodniki książkowe etc. opracowanie proj. graficznego książki VIA LIBRORUM (pl., cz., ang.);

 • Działania związane z utrzymaniem/aktualizacją/wsparciem techn. etc. poprzednich projektów np. aktualizacja aplikacji przewodnika mobilnego po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu „Kaj indzi inakszy–u nas po naszymu”, dostosowanie tej aplikacji do standardu WCAG 2.1, wymianę nośników treści w c-lightach Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín, migrację treści działu „Historia i tradycja” starej wersji www.cieszyn.pl na stronę www.visitCieszyn.com.

Zdjęcie pocztówki Český Těšín z 1920 r.
Zdjęcie pocztówki - Dworzec kolejowy z 1912 r.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Rozwiązywania

Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXII/376/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025.

Cel: Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Cieszyna warunków do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Strategii podejmowano działania w obrębie poszczególnych celów strategicznych:

 • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Cieszynie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb:

   • rozwijanie oparcia środowiskowego (realizowano 7 programów, pomocą objęto 125 osób);

   • organizowanie i wspieranie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych (zakupiono 2 autobusy niskopodłogowe, realizowano przedsięwzięcia na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami);

   • tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom Miasta Cieszyna;

   • organizowanie i uczestnictwo w działaniach informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej;

 • Zapewnienie osobom starszym wysokiej jakości życia i uczestnictwa w sferze publicznej:

  • inicjowanie, wspieranie i promowanie działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych (podjęto 5 działań);

  • wspieranie i promowanie akcji profilaktycznych i edukacyjnych dla osób starszych (działania informacyjne dotyczące możliwości szczepień przeciwko COVID-19, wolontariat - 4 wolontariuszy zaangażowanych w Programie „Wspieraj Seniora”);

 • tworzenie innowacyjnych form pomocy osobom starszym w ich środowisku zamieszkania (program "Koperta życia"; Program "Opieka 75+");

 • organizowanie, wspieranie dziennych ośrodków wsparcia, w tym domów dziennego pobytu, klubów, świetlic dla osób starszych;

 • interdyscyplinarna współpraca różnych polityk sektorowych (we współpracę zaangażowane były dwa podmioty - MOPS oraz Cieszyńska Rada Seniorów).

Logo "Cieszyńska Rada Seniorów".
 • Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców Miasta Cieszyn:

  • poszerzanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz zatrudnienia (realizowano projekt „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”);

  • wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia na terenie Cieszyna (2 szkolenia w zakresie monitorowania bezrobocia);

  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjowania i wspierania systemowych rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy;

  • wspieranie różnych form integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.

 • Umacnianie istniejącego systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Cieszynie.

  • zapewnienie oferty placówek wsparcia dziennego (działało 6 placówek wsparcia, z których skorzystało 130 osób);

  • zapewnienie poradnictwa rodzinnego (530 osób skorzystało z tej formy pomocy);

  • działania informacyjne, profilaktyczne i edukacyjne skierowane do rodziców (zorganizowano 2 szkolenia i zajęcia edukacyjne dla 7 odbiorców);

  • organizowanie grup wsparcia dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (działały 2 grupy wsparcia);

  • umożliwienie rodzinom wielodzietnym udziału w społeczno-kulturalnym życiu miasta (realizacja programu "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny");

  • pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci (wsparcie otrzymało 38 osób);

  • rozwijanie działań wspierających i edukacyjnych skierowanych do rodziców dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej (76 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 9 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej);


Zdjęcie kącika zabaw dla dzieci z niebieskimi krzesłami.
  • wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze (Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. przydzielił lokal socjalny 1 wychowankowi rodziny zastępczej);

  • podejmowanie działań zmierzających do ustanowienia rodzin wspierających;

  • rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy w zakresie organizacji pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (3 podmioty zaangażowane we współpracę).

 • Umacnianie istniejącego systemu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności

  • przeciwdziałanie zagrożeniu utraty mieszkań (9 rodzin z wyrokiem eksmisyjnym, 13 rodzin utraciło dodatek mieszkaniowy, 1 osoba skorzystała z programu odpracowywania zadłużenia);

  • podejmowanie działań edukacyjnych dla społeczności lokalnej na temat zjawiska bezdomności (ulotka, strona internetowa www.mops.cieszyn.pl, informacja na Facebook’u Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”);

  • praca z osobami bezdomnymi w oparciu o różne formy pomocy, w tym m.in. o pracę streetworkerów w przestrzeni publicznej) podjęto pracę z 139 osobami, 106 osób korzystało z noclegowni);

  • interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz osób bezdomnych (Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej FEAD, schronienie, sprawdzanie miejsc pobytu osób bezdomnych w przestrzeni publicznej ze Strażą Miejską);

  • promowanie modelowych rozwiązań w zakresie wychodzenia z bezdomności (wizyty studyjne, wspólne inicjatywy, współpraca transgraniczna).

 • Wzmacnianie systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie na terenie Miasta Cieszyn.

  • udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych (realizowano Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem: „Nie czas na nudę!”);

  • zwiększanie dostępności informacji o miejscach pomocy (realizowano działania takie jak: punkt informacyjny, „Informator o ośrodkach profilaktyki, edukacji, integracji społecznej, pomocy społecznej, terapii”, ulotki, informacje w „Wiadomościach Ratuszowych”);

  • rozwijanie interdyscyplinarnej współpracy, w tym również współpracy transgranicznej, w zakresie uzależnień i przemocy (5 podmiotów zaangażowanych we współpracę);

  • działania na rzecz trzeźwości na drogach (prowadzono działania edukacyjne i wykłady profilaktyczne, w których łącznie uczestniczyło 675 osób; wydano 2.075 sztuk materiałów informacyjnych i edukacyjnych);

  • zapewnienie pomocy specjalistycznej (podjęto 11 działań, w których uczestniczyło łącznie 856 osób);

  • zapewnienie pomocy terapeutycznej, psychologicznej dla osób, które nie kwalifikują się do terapii odwykowej (spotkania w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, spotkania w ramach Programu „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym; w spotkaniach uczestniczyło 14 osób);

  • prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (realizowano 70 programów profilaktycznych; liczba odbiorców 1.984);

  • rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz poszerzanie oferty alternatywnego spędzania czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne, wypoczynek z programem profilaktycznym, autorska gra profilaktyczna „Reaguj. Kryptonim „Wsparcie”; 963 odbiorców zajęć);

  • interdyscyplinarna współpraca w obszarze uzależnień oraz przemocy w rodzinie (realizacja projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”).

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY MIASTA CIESZYNA NA LATA 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Cieszyn, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: Realizatorem programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki organizacyjne miasta. W realizację zadań, zawartych w programie, zaangażowane były też organizacje pozarządowe oraz kościoły.

W ramach programu podejmowano m.in. następujące działania:

 • asystenci rodziny objęli wsparciem 67 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (łącznie 209 osób) - asystenci prowadzili pracę telefonicznie, z wykorzystaniem komunikatorów społecznościowych oraz prowadzili także działania w środowisku zamieszkania rodzin;

 • prowadzono prace z 33 rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (zajęcia były prowadzone przez MOPS);

 • koordynowano współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w zakresie współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej;

 • ponoszono wydatki związane z pobytem 76 dzieci w pieczy zastępczej (w tym 15 dzieci przebywało w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 41 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych i 20 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);

 • przeprowadzano wywiady środowiskowe i sporządzano opinie o kandydatach na rodziny zastępcze;

 • szkoły organizowały półkolonie letnie, zimowe, warsztaty zainteresowań, zajęcia sportowo-rekreacyjne (tym rodzajem wsparcia objęto 387 dzieci);

 • rozwijano ofertę ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia pozalekcyjne w szkołach, w których udział wzięło 1.459 uczniów; realizowano „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”);

 • wzmacniano rodziny poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego oraz upowszechnianie dostępności do specjalistów pracujących z rodziną (z poradnictwa skorzystało 177 osób);

 • prowadzono placówki wsparcia dziennego, obejmujące dzieci wychowaniem i opieką;

 • promowanie działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym realizowano programu Cieszyńska Karta Dużej Rodziny;

 • wspierano inicjatywy obywatelskie w organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (w 2021r. Miasta Cieszyn zakupiła 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwer plików, urządzenie wielofunkcyjne i laptopa do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie pn. "TWOJE-media", gdzie prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna);

 • świadczono pomoc finansową i rzeczową rodzinom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • udzielono dzieciom i młodzieży stypendiów o charakterze socjalnym oraz naukowym (w roku 2021 przyznano uczniom pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za wyniki sportowe w łącznej liczbie 267; udzielono również pomocy w formie stypendiów socjalnych dla 41 osób, a także pomocy materialnej o charakterze socjalnym - dofinansowanie do wycieczek, półkolonii, zakupu odzieży, obiadów oraz biletów);

 • zapewniano poradnictwo rodzinne: prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze;

 • wspierano ośrodków zapewniających wsparcie kobietom w ciąży oraz samotnym matkom;

 • opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2024 (program został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna w październiku 2021 r.).

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIII/266/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021-2024.

Cel: Dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu podejmowano następujące działania:

 • Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  • opracowanie i aktualizowanie diagnozy zjawiska przemocy na terenie miasta;

  • organizowanie profesjonalnych szkoleń związanych z tematyką przemocy w rodzinie dla konkretnych grup odbiorców (6 konsultacji);

  • realizowanie projektów edukacyjno-informacyjnych dla dorosłych, młodzieży, dzieci - liczba projektów: 82 projekty;

  • udział w lokalnych i ogólnokrajowych kampaniach informacyjnych i edukacyjnych (4 kampanie);

  • prowadzenie poradnictwa i działań edukacyjnych służących wzmacnianiu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (8 placówek prowadziło poradnictwo);

 • Utrzymanie na dotychczasowym poziomie dostępności oraz zwiększenie skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie:

  • funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (5 posiedzeń, 245 osób objętych pomocą Zespołu, 80 posiedzeń grup roboczych);

  • stosowanie Procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty (sporządzono 66 formularzy "Niebieskich Kart");

  • upowszechnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy, w tym medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (rozprowadzenie ulotek kampanii „Stop Przemocy - Spróbujmy Inaczej” oraz SpokojNIE, BezpieczNIE”; dwóch pakietów broszur dot. przemocy i uzależnienia pod patronatem PARPA, w ramach NPZ);

  • udzielanie pomocy socjalnej, finansowej i rzeczowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie miejsc w całodobowych ośrodkach wsparcia;

  • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie indywidualnej pomocy prawnej w zakresie reprezentacji przed sądami;

  • organizacja i realizacja pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

  • prowadzenie telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz o charakterze informacyjnym.

 • Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • rozpowszechnianie informacji oraz działania motywujące skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programach korekcyjnoedukacyjnych (14 osób skierowanych do programu korekcyjno-edukacyjnego);

  • organizowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

  • podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nadużywających lub/i uzależnionych od alkoholu.

 • Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

  • podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poprzez organizowanie i udział w szkoleniach, konferencjach, superwizji (9 szkoleń, 2 konferencje);

  • podnoszenie kwalifikacji pracowników służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji.

Na realizację Programu przeznaczono kwotę w wysokości 185.653,29 zł.

Program osłonowy „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2019-2023.

Cel: Celem programu jest zapewnienie posiłku mieszkańcom Miasta Cieszyn, którzy potrzebują tego rodzaju wsparcia. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Cieszyn w zakresie poprawy poziomu życia osób objętych wsparciem w ramach programu, poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2021 r.: W ramach Programu w 2021 r. udzielono następujących form pomocy:

 • pomoc w formie zasiłku celowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności otrzymały 142 osoby;

 • pomoc w formie posiłku otrzymało 146 osób, w tym:

  • dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 34;

  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej - 28;

  • osoby dorosłe - 84.

 • pomoc w formie posiłku, nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego otrzymało - 10 dzieci.

Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę - 287.124,05 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 141.217,08 zł.

polityka senioralna gminy Cieszyn na lata 2018-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLVIII/513/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022.

Cel: Wsparcie seniorów poprzez zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu przez osoby starsze, wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów oraz integracja i wspieranie środowiska osób starszych. Polityka ta jest odzwierciedleniem ogólnej tendencji starzenia się społeczeństwa, w przypadku Miasta Cieszyn spadkiem liczby mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: Działania związane z realizacją polityki senioralnej prowadzą m.in. jednostki miejskie, Cieszyńska Rada Seniorów, współpracująca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu zagadnień dotyczących seniorów, jak również organizacje pozarządowe, którym miasto zleca realizację zadań z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podmioty zewnętrzne.

W 2021 r. podjęto następujące działania związane z realizacją Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn:

 • kontynuowanie prac wdrożeniowych w ramach podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

 • kontynuowanie zasady opiniowania projektów miejskich zadań inwestycyjno-remontowych pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;

 • promowanie i wdrożenie zasad uniwersalnego projektowania - zapewnienie równoprawnego dostępu do obiektów użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym;

 • realizacja szkoleń dla pracowników komunikacji miejskiej z zakresu obsługi osób starszych i niepełnosprawnych;

 • odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni wystawienniczej z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;

 • rozbudowa systemu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wspieranie opiekunów osób starszych;

 • budowa strategii informacyjnej dotyczącej odpowiedzialności członków rodzin i/lub opiekunów prawnych, w zakresie obowiązków społeczno-finansowo-prawnych dotyczących osób starszych pozostających bezpośrednio lub pośrednio pod ich opieką;

 • tworzenie programów zdrowotnych dla seniorów;

 • kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa osób starszych;

 • prowadzenie działań zapobiegających przemocy wobec seniorów;

 • rozbudowa systemu wolontariatu senioralnego;

 • dostosowanie komunalnych lokali mieszkalnych do potrzeb seniorów;

 • promowanie oferty aktywności edukacyjnej dla seniorów, także z elementami integracji międzypokoleniowej;

 • promowanie, wspieranie wydarzeń społeczno-kulturalnych jednostek miejskich oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury przy aktywnym wykorzystaniu potencjału wiedzy i umiejętności osób starszych;

 • upowszechnienie zasady uczestnictwa seniorów w aktywności społecznej;

 • organizowanie i promowanie „przestrzeni” do kontaktów społecznych o charakterze międzypokoleniowym;

 • realizacja programu wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora”.


1 października w Cieszynie obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli cieszyńscy seniorzy.

Zdjęcie kobiet przy stoliku w sali.
Zdjęcie przedstawia osoby starsze siedzące na krzesłach w sali.
Spotkanie w ramach programu "Bezpieczny Senior".
Zdjęcie przedstawia mężczyzn.programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii miasta Cieszyna na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych miasta.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu podejmowano działania w obrębie zdefiniowanych celów, m.in.:

 • zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem:

  • zorganizowano 35 posiedzeń zespołu prowadzącego rozmowy interwencyjno-motywacyjne;

  • skierowano 33 wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego;

  • 14 osób uczestniczyło w zajęciach prowadzonych w formie warsztatów terapeutycznych skierowanych do osób będących pacjentami Poradni, osób uzależnionych, współuzależnionych i z syndromem DDA;

  • zorganizowano 42 - półtoragodzinne spotkania, które odbywały się w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (udział brała stała grupa 8 osób);

  • zorganizowano 10 spotkań w ramach programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie (uczestniczyło średnio 6 osób);

  • realizowano program aktywizacji społecznej osób bezdomnych „Nowy start nowe szanse”;

  • realizowano działanie „Cieszyński streetworking” (w ramach zadania działało 3 streetworkerów, zrealizowano 140 godzin pracy w terenie, pomocą objęto 26 osób);

 • ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, poprzez udzielanie kompleksowej pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą:

  • 6 osób dorosłych i 12 dzieci skorzystało z pomocy w formie schronienia w związku z przemocą w rodzinie;

  • przeprowadzono 12 interwencji kryzysowych;

  • prowadzono placówki wsparcia dziennego;

  • zorganizowano kolonie letnie;

  • 73 osoby skorzystały z działań Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii (w ramach Punktu uruchomiono 320 godzin dyżurów terapeuty uzależnień oraz 90 godzin dyżurów psychoterapeuty);

  • realizowano „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum” (z projektu skorzystało 530 osób z Miasta Cieszyn);

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć sportowych:

  • zorganizowano XXV edycję Szkoły Wczesnej Profilaktyki;

  • organizowano programy profilaktyczne w cieszyńskich przedszkolach i szkołach, akcje profilaktyczne skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, takie, jak konkursy, przedstawienia, koncerty i seanse filmowe, będące elementem szerszych działań profilaktycznych;

  • organizowano cykliczne zajęcia sportowo - rekreacyjne w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych;

  • zakupiono sprzęt sportowy z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, w związku z realizacją zajęć profilaktycznych;

 • wzmacnianie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych:

  • prowadzono Klub Abstynenta (obsługiwano telefon trzeźwości, oferowano wsparcie psychologa, psychoterapeuty, organizację czasu wolnego);

 • zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające w obszarze uzależnień:

  • prowadzono szkolenia sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

  • przeprowadzono audyt w 109 punktach sprzedaży alkoholu;

  • przeprowadzono 6-godzinne szkolenie dla pracowników MOPS z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii (9 osób).

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 881.897,45 zł.

Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/361/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Cel: Celem wdrożenia programu szczepień przeciwko grypie jest uniknięcie zachorowania, a także uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych, takich jak np.: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Wdrożenie programu dla grupy wiekowej 65+ przyczyni ma na celu zniwelowanie bariery finansowej w dostępie do szczepień przeciwko grypie, która jest jednym z powodów unikania tej formy profilaktyki przez te osoby.

Realizacja w 2021 r.: W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, program realizowały cztery niepubliczne zakładach opieki zdrowotnej z terenu Cieszyna, planowo w okresie od 28 września do 15 grudnia 2021 r. W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2069) i wprowadzeniem szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 18+ w pełni finansowanych ze środków budżetu państwa, mając na uwadze zapisy wyszczególnione w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 005.466.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2021 r. odstąpiono z dniem 23 listopada 2021 r. od realizacji programu. W ramach programu (w okresie jego realizacji) zaszczepiono 522 mieszkańców Cieszyna w wieku 65+. Koszt realizacji programu w 2021 r.: 31.320,00 zł.

Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Cel: Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży na terenie Cieszyna z wadami postawy oraz ograniczenie następstw wad postawy ciała. Realizacja programu na także na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów, rodziców/opiekunów i nauczycieli w zakresie wad postawy, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży, wczesne wykrywanie nieprawidłowości w zakresie postawy ciała oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

Realizacja w 2021 r.: W okresie od 15 lutego do 20 grudnia 2021 r. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z klas I-III były realizowane w szkołach podstawowych numer: 1, 2, 4, 5 i 7 w łącznym wymiarze 764 godzin. Zajęcia nie były realizowane w okresie wprowadzenia w szkołach nauczania zdalnego, obejmującego wszystkich uczniów. Koszt realizacji programu w 2021 r.: 44.441,57 zł.

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich w gminie Cieszyn

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLVII/500/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w Gminie Cieszyn".

Cel: Celem głównym programu jest zaszczepienie przeciwko HPV co najmniej 80% 12-letnich dziewcząt (które ukończyły 12. rok życia) z roczników objętych programem i mieszkających na terenie Gminy Cieszyn.

Realizacja w 2021 r.: Program nie był realizowany w 2021 r. z uwagi na brak szczepionki na rynku (lub z uwagi na istotne ograniczenie jej dostępności). Z informacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego przez producenta szczepionek wynika, że z uwagi na gwałtowny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko HPV na świecie i zwiększającą się liczbę narodowych programów szczepień, nie był w stanie sprostać zapotrzebowaniu rynku i w istotny sposób ograniczył dostawy do Polski.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CIESZYNA

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna.

Cel: Studium określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten nie jest prawem miejscowym, tj. nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących, ale jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - mapka.

Realizacja w 2021 r.:

Polityka przestrzenna miasta ustalona w Studium realizowana jest poprzez opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W roku 2021:

 • zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka (obszar o pow. 39,3 ha) - plan ten został przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr XXX/343/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.;

 • kontynuowane były prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna (obszar o pow. 69,8 ha);

 • rozpoczęte zostały prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic (obszar o pow. 345,6 ha).

Na obszarze miasta Cieszyna obowiązuje 26 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują ok. 69 % powierzchni miasta. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna dostępne są pod po kliknięciu w link.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJprogram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cieszyn

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/255/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn (z późn. zm.).

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Cieszyn, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn realizuje Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie.

W 2021 r. zbyto 22 lokale mieszkalnych na rzecz ich najemców z zastosowaniem odpowiednich bonifikat. Ponadto podejmowano następujące działania służące realizacji programu:

 • wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (m.in przyjęto 105 wniosków o przydział lokalu, zawarto 75 umów najmu na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn, wypowiedziano 14 najemcom lokalu mieszkalnego umowę najmu, przeznaczono 14 mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy, zawarto 40 porozumień na spłatę zadłużenia w ratach, Spółka partycypowała w kosztach 14 remontów prowadzonych przez najemców lokali użytkowych na kwotę 52.498,75 zł; decyzją Zarządu Spółki podwyższono, od dnia 1 stycznia 2021 r., stawki czynszu najmu w komunalnych lokalach użytkowych o 3,2 %);

 • wykonanie w imieniu właścicieli nieruchomości wszelkich czynności sądowych i pozasądowych dot. nieruchomości, w tym występowanie do sądów z pozwami o opróżnienie lokali

 • administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn oraz lokalami użytkowymi;

 • reprezentowanie Gminy Cieszyn i wykonywanie zadań we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym pokrywanie kosztów utrzymania mieszkań (Spółka reprezentuje Gminę Cieszyn w 157 wspólnotach mieszkaniowych, Spółka zarządza 53 wspólnotami, w tym 36 z większościowym udziałem gminy);

 • realizacja inwestycji ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn (m.in uciepłownienie budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności gminy, położonych w rejonie ul. Głębokiej, udział w planowaniu i realizacji inwestycji miejskich);

 • wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i mieszkaniach, stanowiących własność Gminy Cieszyn (m.in. inwestycja mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza na działce stanowiącej własność spółki, inwestycja przy ul. Garncarskiej na działce stanowiącej własność spółki, program wsparcia działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego dotychczas na paliwie stałym; zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Towarowa - Mickiewicza, bieżące remonty).programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJWieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018–2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna, na lata 2018-2024.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018-2024", zadania związane z Programem realizował ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.. Podjęto następujące działania:

 • świadczono usługi w zakresie gospodarki ściekowej;

 • w lutym 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej, Kamiennej i Węgielnej w Cieszynie" (zakończenie inwestycji planowanej jest w I kw. 2022 r.);

 • uzyskano Decyzję Starosty Cieszyńskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Mickiewicza, Ks. Trzanowskiego, Strzelców Podhalańskich w Cieszynie.programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAgminny program ochrony środowiska miasta Cieszyna

Podstawa prawna: Gminny Program Ochrony Środowiska wymaga aktualizacji, przy czym prace z tym związane zostały zaplanowane po opracowaniu i przyjęciu przez Radę Miejską Cieszyna (w latach 2022-2023) trzech kluczowych dla obszaru ochrony środowiska dokumentów strategicznych i programowych:

 • Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - prace związane z przygotowaniem projektu nowego PGN zostały rozpoczęte w 2021 r. z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA);

 • Plan zrównoważonej transformacji energetycznej Gminy Cieszyna (SECAP).

Cel: Program - jako podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej - obejmuje działania w wielu obszarach (m.in. w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej), których celem jest poprawa stanu środowiska i jego ochrona przed degradacją oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Realizacja w 2021 r.: Poniżej przedstawiono wybrane działania realizowane w ramach celów długoterminowych, określonych w Programie, przy czym należy podkreślić, że szereg działań mających wpływ na osiągnięcie tych celów zostało przedstawionych w omówieniach innych programów i strategii (np. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Cieszyna na lata 2018-2024, Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030) oraz innych rozdziałach raportu (m.in. w rozdziale Infrastruktura i gospodarka komunalna).

I. Cel długoterminowy: wysoka jakość powietrza atmosferycznego charakteryzująca się niskim poziomem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, niskim natężeniem hałasu oraz promieniowania niejonizującego.

 • Dotacje celowe z budżetu miasta do inwestycji proekologicznych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 (w IV kwartale 2020 r. i w I półroczu 2021 r.) wpłynęło 116 wniosków. Po ich rozpatrzeniu - pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r., poz. 6393) - przyznano 98 dotacji do modernizacji systemów grzewczych. Łącznie zrealizowanych zostało 86 przedsięwzięć (w tym 79 likwidacji kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych i 9 likwidacji kotłów węglowych w lokalach w budynkach wielorodzinnych), a kwota udzielonych dotacji wyniosła 348.107,40 zł (uwzględniając środki niewykorzystane i zwrócone przez dotacjobiorców, realna kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 339.795,35 zł).

 • W 2021 r. opracowano i wdrożono system monitoringu kosztów i zużycia mediów w oparciu o bazę danych stworzoną przy użyciu programu excel. Nowy system monitoringu pozwala na prowadzenie niezbędnych czynności i działań analitycznych.

 • Rozpoczęto realizację zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna". W ramach omawianego zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach miejskich (SP2, DSS, oczyszczalnia ścieków).

 • Zrealizowano zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1", w ramach którego wykonano m.in. (a) docieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej na elewacji podwórzowej warstwą z wełny mineralnej, (b) ocieplenie dachu wełną mineralną.

 • W ramach zadania "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna" zakończono termomodernizację i podłączono do sieci cieplnej budynki mieszkalne przy ul. Głębokiej 34, 35, 38.

 • prowadzono punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał miastu środki na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w wysokości 10.550,00 zł);

Zdjęcie przedstawia podpisywanie dokumentów.
Zdjęcie przedstawia kolektory słoneczne.
Zdjęcie kolektorów słonecznych.
Zdjęcie przedstawia rusztowanie ustawione przed budynkiem.


Kolaż zdjęć żółtego autobusu.
 • Kontynuowano realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna" (etap II), dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego; wykonano:

   • wymianę 632 opraw sodowych na LED,

   • montaż 632 szt. sterowników do opraw,

   • wymianę 278 szt. wysięgników.

 • Podpisano umowę dofinansowania oraz umowę realizacji zadania pn. „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. W ramach realizacji zadania, w 2022 r. do Cieszyna trafią dwa autobusy elektryczne, a na terenie bazy transportowej ZGK zabudowana zostanie ładowarka.

 • W 2021 r. Wydział OŚR oraz Straż Miejska w Cieszynie przeprowadziły działania kontrolne źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach jednorodzinnych z użyciem drona. Podczas trzech czterogodzinnych lotów operator drona wykonał pomiary składu spalin nad kominami 105 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 23 przypadkach otrzymane wyniki nie były jednoznaczne, co mogło wskazywać na spalanie substancji niedozwolonych. W takich przypadkach strażnicy miejscu przeprowadzali czynności kontrolne instalacji grzewczej oraz pomieszczenia kotłowni. W trzech przypadkach ujawniono spalanie odpadów, a sprawców ukarano mandatami. Przedmiotowe działania miały przede wszystkim wymiar edukacyjno-informacyjny i miały również na celu poinformowanie posiadaczy budynków mieszkalnych o ich obowiązkach wynikających z zapisów tzw. uchwały antysmogowej, możliwości skorzystania z programu "czyste powietrze" oraz uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • W III kwartale 2021 r. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. uruchomił własny, niezależny program wspierania najemców, podejmujących działania polegających na trwałej zmianie (eliminacji) systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w komunalnych budynkach administrowanych przez ZBM, jak również w gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (z wyłączeniem lokali usługowych). Wsparcie dla osób biorących udział w programie obejmuje zakresem wykonanie przez ZBM:

   • dokumentacji projektowej zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe z zastosowaniem kotła dwufunkcyjnego (kondensacyjnego),

   • uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków,

   • wykonanie uszczelnienia przewodu spalinowego do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania poprzez wprowadzenie do przewodu kominowego wkładu ze stali nierdzewnej,

   • rozbiórka pieców kaflowych po zakończeniu inwestycji i uzyskaniu zgody konserwatora zabytków.

II. Cel długoterminowy: wysoka jakość wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych.

 • Dotacje celowe do inwestycji proekologicznych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W ramach przeprowadzonych dwóch naborów wniosków dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2021 (w IV kwartale 2020 r. i w I półroczu 2021 r.) wpłynęły 43 wnioski, a w wyniku ich rozpatrzenia - pod kątem spełniania formalnych i merytorycznych wymogów określonych w uchwale Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 6393) - przyznano 24 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 12 dotacji do przedsięwzięć mających na celu retencję wód opadowych. Łącznie zrealizowanych zostało 19 przedsięwzięć (13 z zakresu gospodarki ściekowej oraz 6 z zakresu retencji wód opadowych), a kwota udzielonych dotacji wyniosła 45.950,86 zł (uwzględniając środki niewykorzystane i zwrócone przez dotacjobiorców).

 • Gmina Cieszyn jako członek Spółki Wodnej dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej współuczestniczy finansowo (w 2021 r. w kwocie 55.000,00 zł) w działania związanych z utrzymanie koryta Młynówki we właściwym stanie technicznym (m.in. naprawa umocnień brzegowych, utrzymanie urządzeń wodnych, odmulanie, czyszczenie itp.).

III. Cel długoterminowy: zminimalizowana ilość powstających odpadów oraz bezpieczna dla środowiska ich utylizacja w ramach wspólnej dla regionu gospodarki odpadami - Szczegółowe informacje odnośnie tego obszaru zawarto w zakładce Raportu Infrastruktura i gospodarka komunalna.

Zdjęcie plakatu z napisem "kompostowanie".
Zdjęcie ekranu z wyświetlonym slajdem "Kompostuj".
Wykład na temat "Jak kompostować".

IV. Cel długoterminowy: ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zwiększenie lesistości i ilości terenów zielonych.

 • Na wniosek Fundacji Lokalsi Rada Miejska Cieszyna ustanowiła pomnikiem przyrody dąb szypułkowy o obwodzie pnia 306 cm, rosnący w rejonie ul. Brodzińskiego.

Zdjęcie przedstawia sadzenie drzewek.
Zdjęcie przedstawia wsadzanie drzewka.
 • Rozpoczęto czynności formalnoprawne związane z objęciem ochroną prawną jako pomniki przyrody kolejnych 3 drzew (rosnących w rejonie: ul. Skrajnej, na terenie parku przy Szpitalu Śląskim, na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego).

 • Na podstawie wyników corocznego przeglądu drzew - pomników przyrody, wykonano zabiegi pielęgnacyjne 3 pomnikowych drzew; wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł, przy czym 80,00% tej kwoty stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa;

 • W ramach utrzymania zieleni posadzono 46 szt. drzew na miejskich terenach zielonych, przede wszystkim jako uzupełnienie istniejących zadrzewień rosnących w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w miejsce drzew usuniętych (głównie ze względu na obumarcie lub w złym stanie zdrowotnym). Nasadzenia realizowano m.in. w pasach drogowych ulic: Bielskiej, Błogockiej, Frysztackiej, Kościuszki, Kwiatowej, Mickiewicza, Pikiety, Sadowej, Słowiczej, Ustrońskiej, Żwirki i Wigury oraz al. J. Łyska;

 • Zrealizowano prace związane z gospodarką leśną w lesie komunalnym (położonym w rejonie ul. Harcerskiej), polegające na usunięciu drzew obumarłych oraz posadzeniu 6 szt. buka pospolitego (należy zaznaczyć, że w tym przypadku zrezygnowano z typowych, 2-3-letnich, niewielkich sadzonek stosowanych w gospodarce leśnej, a posadzono sadzonki duże, o obwodach pni mieszczących się w przedziale 14-18 cm oraz wysokości 259-300 cm).

V. Cel długoterminowy: wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców:

 • W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza (ograniczenie niskiej emisji, efektywność energetyczna) zrealizowano następujące działania (których zakres ze względu na sytuację epidemiczną był w istotny sposób ograniczony):

   • we współpracy z Ustrońskim Alarmem Smogowym i Fundacją MamGrono opracowano i rozesłano 14.600 szt. ulotek informujących m.in. o zagrożeniach zdrowotnych związanych ze złą jakością powietrza, uchwale antysmogowej i zasadach dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych starej generacji;

   • przekazano do siedmiu szkół podstawowych materiały edukacyjne obejmujące: grę planszową „Bez strachu po dachu”, grę karcianą „Dymonek”, książkę „Tylko ptaki w powietrzu”, komiksy „Dymski kontra dymony” i „Komisarz Dymski”;

   • (uruchomiono punkt informacyjno-konsultacyjny programu "Czyste powietrze", w ramach którego: udzielano informacji na temat możliwości sfinansowania działań termomodernizacyjnych w ramach programu oraz zakazów i obowiązków wynikających z tzw. uchwały antysmogowej, zorganizowano spotkania konsultacyjne, przygotowano i rozesłano 1.000 szt. ulotek dotyczących programu, opracowano oraz umieszczono na przystankach autobusowych plakaty informujące o obowiązkach wynikających z tzw. uchwały antysmogowej.

 • Prowadzono działania informacyjno-edukacyjne dotyczące obowiązku właścicieli (zarządców) budynków zgłoszenie źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Pracownicy Wydziału OŚR i Straży Miejskiej wprowadzali do CEEB deklaracje składane w formie papierowej.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013-2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.

Cel: Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy.

Realizacja w 2021 r.: Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Bazie Azbestowej (prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl) na terenie dla Gminy Cieszyn zinwentaryzowano łącznie (2008 r., aktualizacja - 2015 r., z uwzględnieniem bieżących informacje składane przez właścicieli nieruchomości) ok. 610 Mg wyrobów zawierających azbest, przy czym do unieszkodliwienia pozostało ok. 402 Mg. Monitoring postępów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest prowadzony jest od 2006 r. na podstawie informacji przedkładanych Burmistrzowi Miasta Cieszyna przez właścicieli nieruchomości, na których usunięto wyroby zawierające azbest bądź przez uprawnione firmy realizujące prace związane z usuwaniem azbestu.

W 2019 r. Zgłoszono usunięcie 8,23 Mg, a w 2020 r. - 3,06 Mg wyrobów zawierających azbest; natomiast w 2021 r. nie zgłoszono usunięcia azbestu na terenie Cieszyna.

W 2021 r., na podstawie danych zawartych w Bazie Azbestowej, Gmina Cieszyn poinformowała pisemnie ponad 140 właścicieli nieruchomości o możliwości uzyskania poprzez Burmistrza Miasta Cieszyna dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest; w odpowiedzi zgłosił się jeden właściciel, w związku z czym odstąpiono od aplikowania o środki finansowe z NFOŚiGW/WFOŚiGW.

strategia elektromobilności miasta Cieszyna na lata 2020-2030

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX/213/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030

Cel: Celem głównym Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030 jest ograniczenie na obszarze Miasta Cieszyna emisji CO2 pochodzącej z publicznego i prywatnego transportu samochodowego. Dla realizacji wyznaczonego celu konieczne jest podjęcie działań w wielu sferach: transportowej, infrastrukturalnej, środowiskowej oraz w sferze świadomości społecznej użytkowników środków transportu i infrastruktury komunikacyjnej.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Strategii, realizowano następujące działania:

 • wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na autobusy elektryczne, hybrydowe plug in (W czerwcu 2020 r. złożony został wniosek w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. Wnioskowana kwota wyniosła 2,66 mln zł. W 2021 r. podpisano umowę dofinansowania oraz umowę realizacji zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. W ramach realizacji zadania, w 2022 r. do Cieszyna trafią dwa autobusy elektryczne);

 • budowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, hybrydowych plug in (W 2021 r. podpisano umowę dofinansowania oraz umowę realizacji zadania „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. W ramach realizacji zadania, w 2022 r. na terenie bazy transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zabudowana zostanie ładowarka na potrzeby autobusów elektrycznych);

 • opracowanie planu transportowego Miasta Cieszyna z uwzględnieniem zwiększenia możliwości wykorzystania centrum przesiadkowego dla komunikacji miejskiej (W styczniu 2021 r. projekt pn. „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” uzyskał dofinansowanie w konkursie „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast” organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii. W ramach prac nad tym dokumentem założenia do projektu zostały poddane konsultacjom z mieszkańcami. „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji zbiorowej” został przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr XXXVII/454/22 z dnia 24 lutego 2022 r.);

 • wprowadzenie zmodyfikowanego rozkładu jazdy autobusów oraz siatki połączeń (Modyfikacja rozkładu jazdy autobusów oraz siatki połączeń jako etap wprowadzenia planu transportowego cieszyńskiej komunikacji miejskiej będzie realizowana w 2022 r.);

 • wprowadzenie rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej w Cieszynie (W sierpniu 2021 r. na potrzeby Straży Miejskiej w Cieszynie zakupione zostały dwa rowery elektryczne.);

 • modernizacja i budowa oświetlenia publicznego (W wyniku realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w 2021 r. zrealizowano następujące działania: (a) wymiana 632 szt. opraw sodowych na LED, (b) montaż 632 szt. sterowników do opraw, (c) wymiana 278 szt. wysięgników.);

 • budowa odnawialnych źródeł energii (Na realizację zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna" uzyskano dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach omawianego zadania rozpoczęto budowę instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na: (a) Domu Spokojnej Starości, (b) Szkole Podstawowej nr 2, (c) terenie oczyszczalni ścieków w Cieszynie. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2022 r.);

 • tworzenie możliwości do funkcjonowania systemu informowania o jakości powietrza w mieście (Projekt zadania polegający na utworzeniu lokalnego systemu informacji o jakości powietrza, obejmującego czujniki i tablice (monitory) prezentujące wyniki pomiarów, był jednym z zaproponowanych działań w ramach Planu Rozwoju Lokalnego „Cieszyn - miasto samowystarczalne” w 2020 r. - z uwagi na wysokości przyznanych środków zadanie to zostało ujęte na liście przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. W IV kwartale nawiązano współpracę z dwoma producentami systemów pomiaru jakości powietrza, które będą testowane w roku 2022.);

 • utworzenie Gminnego Systemu Zarządzania Energią i Wodą (W 2021 r. opracowano i wdrożono system monitoringu kosztów i zużycia mediów w oparciu o bazę danych stworzoną przy użyciu programu excel. Nowo stworzony system monitoringu pozwala na prowadzenie niezbędnych czynności i działań analitycznych.);

 • prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta. (W związku z Europejskim Dniem bez Samochodu w środę 22 września 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie zorganizował darmowe przejazdy cieszyńskimi autobusami za okazaniem dowodu rejestracyjnego).

gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 roku

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/355/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także z ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu podjęto działania w ramach poszczególnych obszarów:

 • Odławianie bezpańskich psów - odbywa się na mocy w/w uchwały Rady Miejskiej oraz stosownych umów podpisywanych przez Gminę Cieszyn z wykonawcą usługi. Umowę taką przygotowuję Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszyna. Straż Miejska w Cieszynie jest jednym z kilku podmiotów, który może zlecić odłowienie bezpańskiego psa wykonawcy tej usługi. Może to także uczynić policja lub pracownik Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 • Bezdomne psy - opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, sterylizacje i kastracje oraz usypianie ślepych miotów) z terenu Gminy Cieszyn realizował przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie schroniska dla zwierząt, działający pod nazwą: Firma Handlowa Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10. W 2021 r. wyłapano 48 psów (w 2017 r. - 75, w 2018 r. - 96, w 2019 – 74, w 2020 – 67), z tego 33 zostało odebranych ze schroniska przez ich dotychczasowych właścicieli. Psy, po które nie zgłosili się właściciele w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, przygotowano do adopcji. Do nowych domów trafiło 9 psów, 1 pies został poddany eutanazji. Psy przebywające w schronisku mają zapewnione zabiegi weterynaryjne takie jak szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja (wykonano 9 zabiegów) oraz elektroniczne znakowanie. W dniu 31 grudnia 2021 r. w schronisku przebywały 3 psy wyłapane na terenie Cieszyna w 2021 roku. Przedsiębiorca realizujący ww. zadanie współpracuje z Fundacją dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”, która w ramach której wspomaga akcję adopcji, między innymi poprzez prowadzenie strony internetowej schroniska, na której zamieszczane są profile psów czekających na adopcję, a także poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i domów tymczasowych dla zwierząt źle znoszących pobyt w schronisku, a także prowadzi wizyty poadopcyjne. Koszt realizacji zadania w 2021 r.: 99.500,00 zł.

 • Bezdomne i wolno żyjące koty. Zadanie w 2021 r. realizowane było przez Fundację dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3abc, a opieką objęto 87 kotów. W ramach zadania odławiano zarówno koty wolno żyjące, jak i bezdomne oraz młode mioty (na zgłoszenia mieszkańców gminy, w tym społecznych karmicieli kotów, Straży Miejskiej lub pracowników Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie). Koty w zależności od stanu zdrowia poddawane były leczeniu, szczepieniu, odrobaczaniu, odświerzbianiu, zabiegom sterylizacji/kastracji. W tym czasie koty przebywały w tymczasowych domach zastępczych wolontariuszy współpracujących z Fundacją. Ponadto Fundacja koordynowała akcję dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym, dystrybuując karmę pośród społecznych karmicieli, działających na terenie Gminy Cieszyn. Gmina Cieszyn współuczestniczyła w kosztach zakupu karmy dla kotów (2.000,00 zł). Koszt realizacji zadania w 2021 r.: 39.350,00 zł.

 • Bezdomne zwierzęta gospodarskie. W 2021 r. nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich. W 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

 • Opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych. Opiekę nad psami bezdomnymi, poszkodowanymi w wypadkach sprawował gabinet weterynaryjny OLWET lek. wet. Aleksandra Leżańska w ramach zadania publicznego, realizowanego przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10. Opiekę nad wolno żyjącymi zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych i innych zdarzeniach sprawowały 3 gabinety weterynaryjne: gabinet weterynaryjny OLWET, lek. wet. Aleksandra Leżańska, gabinet weterynaryjny VETMAR lek. wet. Marcin Goryczka, przychodnia weterynaryjna G. Ramisz, P. Ramisz s.c. (z uwagi na brak całodobowo działającego gabinetu weterynaryjnego). Udzielono pomocy weterynaryjnej 81 dzikim zwierzętom (które w większości trafiły następnie do ośrodka rehabilitacji zwierząt w Mikołowie) oraz 10 kotom wolno żyjącym. Koszt realizacji zadania w 2021 r.: 27.335,05 zł.Zdjęcie przedstawia psa.
 • Sterylizacja/kastracja zwierząt domowych oraz ich znakowanie elektroniczne. W ramach zadania przeprowadzono 120 zabiegów sterylizacji/kastracji oraz oznakowano elektronicznie 100 zwierząt domowych (psy i koty). Dane właścicieli zwierząt oznakowanych zostały zamieszczone w międzynarodowej bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie Safe Animal. Koszt realizacji zadania w 2021 r.: 16.110,00 zł.

 • Działania edukacyjne związane z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”, z siedzibą przy ul. Zamkowej 3abc w Cieszynie zrealizowała zadanie publiczne pn. „Przyjaciel do adopcji”. Przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców chcących zaadoptować bezdomne zwierzę. W dniu 2 października 2021 r. prowadzono akcję promocji adopcji bezdomnych zwierząt z udziałem wybranych psów ze schroniska na cieszyńskim rynku. Całkowity koszt zadania: 2.615,00 zł, w tym środki z budżetu Gminy Cieszyn - 1.212,60 zł.programy Z OBSZARU REWITALIZACJIgminny program rewitalizacji miasta Cieszyna do roku 2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVIII/367/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026.

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano zadania przedstawione w tabeli poniżej.

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2021 r.
ujętych w Gm
innym Programie Rewitalizacji


Zdjęcie osób uczestniczących w konkursie komputerowym.
Zdjęcie przedstawia uczestników kursu komputerowego.programy Z OBSZARU bezpieczeństwa publicznegoBaner „Bezpieczny rower – Bezpečne kolo”

Program znakowania rowerów „Bezpieczny rower – Bezpečne kolo”

Kampania prowadzona była przez Straż Miejską w Cieszynie.

Cel: Kampania ma na celu oznakowanie rowerów. Dzięki temu możliwe jest szybsze odnalezienie właściciela jednośladu w przypadku nieprzyjemnego incydentu, np. kradzieży.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Straż Miejska zorganizowała 2 akcje znakowania rowerów (ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19). Ponadto mieszkańcy mogli oznakować rower w komendzie Straży Miejskiej przez cały rok. Łącznie w 2021 r. oznakowano 59 rowerów, od początku akcji oznakowano 508 rowerów.