Związki, stowarzyszenia i miasta partnerskie


Związki i Stowarzyszenia o charakterze ponadlokalnymGmina Cieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w związkach i stowarzyszeniach ponadlokalnych, takich jak:

 • Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu;

 • Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach;

 • Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich;

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.


Stowarzyszenie Polska Sieć "Energie Cités"

W ramach Stowarzyszenia Miasto Cieszyn uczestniczyło m.in. w projekcie "Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)", realizowanym w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2021 r. i finansowanym przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony Klimatu. W ramach projektu w 2021 r. Miasto Cieszyn otrzymała materiały edukacyjne w postaci komiksu "Challenge: zmiana klimatu" (w angielskiej i polskiej wersji językowej).Związki i Stowarzyszenia o charakterze lokalnymCieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w stowarzyszeniach lokalnych, takich jak:

 • Samorządowe Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie;

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza";

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.


Samorządowe Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie

Wybrane inicjatywy realizowane przez Miasto Cieszyn wspólnie z samorządami członkowskimi w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej:

 • Współdziałanie w ramach grupy zakupowej i klastra energii elektrycznej (uczestnictwo w czterech grupach zakupowych na zakup energii elektrycznej w skład, których wchodzą samorządy lokalne i inne podmioty; w ostatnich dwóch postępowaniach miasto nie uczestniczyło w związku z powstaniem lokalnego partnerstwa w tym obszarze);

 • Współdziałanie w przygotowaniu i organizacji "Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej" połączonej z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej;

 • Współdziałanie w przygotowaniu i organizacji inicjatyw propagujących spuściznę kulturową Śląska Cieszyńskiego;

 • Współdziałanie na rzecz funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Rodziny (interwencji kryzysowej).


Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" i Euroregionu Śląsk Cieszyński

Wybrane elementy działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Euroregionu Śląsk Cieszyński na rzecz i we współpracy z Miastem Cieszyn:

 • Współdziałanie w ramach polsko-czeskiej współpracy w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko (SRiWR "Olza" reprezentuje polską stronę Euroregionu);

 • Współpraca w ramach realizacji przedsięwzięć transgranicznych, w tym projektów współpracy (m.in. "Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie" i "CieszIT" oraz - w ramach trwałości - "Czeski Cieszyn - Cieszyn/NEurope");

 • Współdziałanie w przygotowaniu i wspólne wdrażanie ponadlokalnych strategii (Strategia rozwoju Śląska Cieszyńskiego, Interturism - strategia rozwoju turystyki, Border Crossing - strategia przekraczania granic, EuroInter Cooperation, Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński);

 • Współdziałanie w ramach realizacji ponadlokalnej współpracy transgranicznej wraz z możliwościami pozyskiwania środków finansowych z "Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" (SRiWR "Olza" zarządza po stronie polskiej Funduszem Mikroprojektów);

 • Współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój współpracy transgranicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (zarówno w ramach projektów indywidulanych, jak i administrowanego przez Stowarzyszenie Funduszu Mikroprojektów), w tym współpraca w przygotowywaniu do nowego okresu programowania 2021 i 2027 (oraz wcześniejszych);

 • Wspólne działania na rzecz kreowania wizerunku Śląska Cieszyńskiego oraz turystycznej marki terytorialnej Śląska Cieszyńskiego, w tym promocja Cieszyna jako ośrodka centralnego marki, m.in. w mediach społecznościowych i w telewizyjnych programach ogólnopolskich (TVP, TVN - programy śniadaniowe) czy podczas imprez targowo-wystawienniczych w Polsce i Republice Czeskiej (SRiWR "Olza" zarządza certyfikowaną Polską Marką Turystyczną);

 • Wspólna promocja Śląska Cieszyńskiego oraz Cieszyna, w szczególności za pośrednictwem działań wydawniczych, publikacji, filmów, mediów społecznościowych, poprzez prowadzenie serwisów internetowych oraz uczestnictwo na krajowych i zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych;

 • Współuczestnictwo w systemowych działaniach związanych z rozwojem ponadlokalnej informacji turystycznej oraz wspólne prowadzenie Cieszyńskiego Centrum Informacji (w ostatnim czasie realizowane w szczególności w oparciu o "Śląski System Informacji Turystycznej"- SRiWR "Olza" jest partnerem subregionalnym w projekcie Śląskiej Organizacji Turystycznej realizowanym w ramach RPO WSL 2007-2013);

 • Współuczestnictwo w aktywnościach Programu INFOTUR służącemu poprawie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju produktów turystycznych na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie oraz rozwojowi transgranicznej informacji turystycznej;

 • Współuczestnictwo w działaniach wysokiej jakości projektów opartych na wiedzy i przenoszeniu dobrych praktyk z innych regionów granicznych, między innymi w ramach: "EUREGIO PL-CZ" "EURO-IN", "PAT-TEIN", "Chcemy, abyście o Nas wiedzieli…", działań związanych z budowaniem EuroInstytutu PL-CZ-SK (w tym: uczestnictwo w szkoleniach transgranicznych, wyjazdach studyjnych, wideokonferencjach);

 • Promowanie wspólnych aktywności prowadzonych z samorządami członkowskimi zarówno w kraju podczas różnego rodzaju konferencji, spotkań, jak i zagranicą (głównie do instytucji wchodzących skład sieci TEIN oraz współtworzących EUWT EURODYSTRYKT PAMINA oraz polsko-czeskich struktur zajmujących się problematyką transgraniczną).


Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka

W 2021 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka, z Miastem Cieszyn włącznie, zaproszona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do udziału w projekcie LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Do współpracy w roli partnerów z obszaru subregionu południowego zaproszone zostały gminy, których wartość wskaźnika zawartego w "Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego" obejmującego powierzchnię, na której wymagana jest zmiana sposobu ogrzewania (m2), przekracza 5 tys. m2.


Co więcej, przedstawiciel Miasta Cieszyn wszedł w skład powołanej w dniu 09.11.2021 r. Grupy roboczej ds. utworzenia sieci tras rowerowych w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego. Grupa ta została powołana w celu podejmowania działań zmierzających do rozwoju infrastruktury rowerowej, integracji systemu transportu rowerowego w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego oraz planowania sieci tras rowerowych wpisujących się w założenia wojewódzkiej polityki rowerowej.


Miasto Cieszyn wzięła także aktywny udział w inicjatywie Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka związanej z opracowaniem i złożeniem w dniu 23.11.2021 r. dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)", wymaganych w II etapie naboru Projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 r.Miasta partnerskieMiasta partnerskie Cieszyna:

 • Bałczik (Bułgaria);

 • Cambrai (Francja);

 • Český Tĕšín (Republika Czeska);

 • Genk (Belgia);

 • Puck (Polska);

 • Rožňava (Słowacja);

 • Teuva (Finlandia).Współpraca z miastami partnerskimi w 2021 r., z uwagi na sytuację epidemiczną, ograniczyła się do kontaktów z Czeskim Cieszynem, miastem Rožňava oraz Puckiem. W ramach współpracy z miastem Rožňava zorganizowany został wyjazd studentów Uniwersytetu Śląskiego na coroczny plener malarski.


Współpraca z Czeskim Cieszynem


Współpraca z Czeskim Cieszynem.

W ramach współpracy w 2021 r.:

 • Koordynowano i monitorowano wszystkie przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez Cieszyn i Český Těšín, w tym działalność transgranicznych grup roboczych i transgranicznych zespołów projektowych, koordynowano/organizowano spotkania/sporządzano protokoły z posiedzeń zespołu stałego ds. współpracy transgranicznej oraz Rady Miejskiej Cieszyna i Zastupitelstva městá Český Tĕšín w ścisłej współpracy ze stroną czeską.


Działania te mają na celu wdrożenie opracowanej w 2019 r. w ramach polsko-czeskiego projektu Český Tĕšín/Cieszyn INEurope, średniookresowej "Strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński". Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem http://tessinineurope.eu/strona/strategia;


 • Realizowano polsko-czeski projekt pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” w zakresie tworzenia produktu turystycznego tj. opracowano identyfikację wizualną „Szlaku cieszyńskiego Tramwaju” (dalej SCT), opublikowano zestaw 11 pocztówek z archiwalnymi wizerunkami tramwaju cieszyńskiego, wykonano torby reklamowe promujące SCT, opracowano projekty graficzne metalowych tablic przystankowych na SCT oraz projekty graficznych kierunkowych tabliczek wzdłuż SCT;


 • Koordynowano i realizowano polsko-czeski projekt pn. „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie” w zakresie opracowania logo wraz z Księgą Znaku oraz kompleksowym Systemem Identyfikacji Wizualnej wspólnej marki Cieszyn-Český Těšín, które służyć będą budowaniu spójnego, pozytywnego wizerunku obu miast opartego na działaniach transgranicznych zmierzających do osiągnięcia możliwie największego stopnia integracji obu miast, a także działań PR dotyczących wcześniejszych polsko-czeskich projektów;


 • Opublikowano poprawione wersje materiałów promocyjnych Cieszyna w różnych wersjach językowych, m.in. ulotki, przewodniki książkowe, opracowano też projekt graficzny książki VIA LIBRORUM (pl, cz, eng);


 • Prowadzono działania związane z utrzymaniem/aktualizacją/wsparciem technicznym poprzednich projektów, a wśród nich m.in. aktualizację aplikacji przewodnika mobilnego po Cieszynie i Czeskim Cieszynie wykonanego w ramach projektu pn. „Kaj indzi inakszy–u nas po naszymu”, dostosowanie tej aplikacji do standardu WCAG 2.1, wymianę nośników treści w c-lightach Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín oraz migrację treści działu „Historia i tradycja” starej wersji www.cieszyn.pl na stronę www.visitCieszyn.com.


Współpraca z Puckiem

Puck - Cieszyn - Herb Miast Partnerskich.„Miasto Cieszyn i Miasto Puck w dążeniu do rozwoju obu wspólnot samorządowych zobowiązują się do stałej współpracy i wspierania wszelkich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, kulturalnymi i gospodarczymi miast” - czytamy w Umowie Partnerskiej pomiędzy miastami, która podpisana została w dniu 3 maja 2002 r. przez ówczesnych burmistrzów - Bogdana Ficka (Cieszyn) i Adama Zażembłowskiego (Puck).Od 4 do 5 grudnia 2021 r. na przedświątecznym jarmarku „Mikołajki w mieście Puck” przebywała delegacja Cieszyna pod wodzą II Zastępcy Burmistrza Miasta Przemysława Majora. Stoisko zorganizowała i obsługiwała, już tradycyjnie, Spółdzielnia Socjalna Ofka, z pomocą przedstawicieli Wydziału Kultury i Promocji Miasta, zaś koordynatorka Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego COK „Dom Narodowy” promowała cieszyńskie tradycje świąteczne.


Stoisko odwiedziło blisko 150 osób z Pucka i okolic, wszyscy mieli okazję nie tylko otrzymać cieszyńskie materiały promocyjne, ale też zakupić maskotki wykonane przez pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości z Cieszyna czy inne drobne upominki, a także popróbować naszych tradycyjnych świątecznych ciasteczek. Była też okazja do spotkań - z Burmistrz Pucka Hanną Pruchniewską, radnymi miejskimi, a także przedstawicielami zaprzyjaźnionych z Cieszynem stowarzyszeń.


W roku 2022 miasta oddalone od siebie o blisko 700 kilometrów świętować będą jubileusz partnerstwa. Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej Cieszyna, która odbyła się 27 stycznia br. chcąc podkreślić wyjątkową rangę przedsięwzięcia, podjęto decyzję o ustanowieniu roku 2022 rokiem "20-lecia partnerstwa Miast Cieszyn-Puck".Zdjęcie przedstawia namalowane herby miast.


Jarmark przedświąteczny - stoisko z książkami.
Jarmark przedświąteczny - stoisko z rękodziełem.


Jarmark przedświąteczny - stoisko z wyrobami rękodzielniczymi.