BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

3 277 078

+7,70%

do roku 2020W 2021 r. Miasto Cieszyn przekazało 3.277.078,32na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Z budżetu miasta znaczącą część środków przeznaczono na działalność operacyjną oraz inwestycje na rzecz Straży Miejskiej. Drugi znaczący kierunek środków realizowanych w ramach bezpieczeństwa publicznego dotyczył zabezpieczenia utrzymania gotowości bojowej sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Cieszyn Bobrek, Cieszyn-Boguszowice, Cieszyn-Marklowice, Cieszyn-Pastwiska, Cieszyn-Krasna, Cieszyn-Mnisztwo.


Bezpieczeństwo w Cieszynie w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ10 099

Liczba przeprowadzonych interwencji w 2021 r.

5 093

Liczba przeprowadzonych interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców
w 2021 r.

3 233

Liczba ujawnionych wykroczeń w 2021 r.


W 2021 r. przeprowadzono 10.099 interwencji. W stosunku do 9.730 interwencji zrealizowanych w 2020 r. nastąpił wzrost o 369. Interwencje te dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach), ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prawa miejscowego, regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Cieszyn, o wyłapywaniu bezpańskich zwierząt). Interwencje strażników miejskich podejmowane były po zgłoszeniach również mieszkańców w liczbie 5.093. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły: zakłócania porządku publicznego (1.031), zagrożeń w ruchu drogowym (1.902), ochrony środowiska i gospodarki odpadami (541), zagrożeń życia i zdrowia (297), zagrożeń pożarowych (4), awarii technicznych (172), zwierząt (555), innych spraw (591).


Zdjęcie funkcjonariuszy Straży Miejskiej na rowerach.
Zdjęcie przedstawia Straż Miejska na rowerach.
Zdjęcie Straży Miejskiej wsiadającej do autobusu.


1 041

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

1 668

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.

105

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2021 r.


W związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszeń ustalonego porządku prawnego, strażnicy zastosowali środki prawne wobec 3.233 osób. Udzielono 1.668 pouczeń oraz nałożono 1.041 mandatów karnych. W przypadku 257 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. W zakresie ochrony porządku publicznego, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie prowadzono kontrole wytypowanych miejsc pod kątem przestrzegania reżimu sanitarnego. Czynności dotyczące naruszeń ustanowionych w stanie epidemii, zostały zakończone zastosowaniem 105 pouczeń oraz skierowaniem 1 wniosku o ukaranie do sądu.


121

Liczba wspólnych działań interwencyjnych przeprowadzonych z Komendą Powiatową Policji w 2021 r.

551

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

163

Liczba przeprowadzonych kontroli socjalnych w 2021 r.


Zdjęcie dron-a nad budynkiem nocą.
Zdjęcie dron-a nad budynkiem.
Zdjęcie lecącego drona.


Obszary działalności Straży Miejskiej

Zdjęcie przedstawia dzieci na spotkaniu ze strażnikiem miejskim.
Zdjęcie grupowe strażnika miejskiego z dziećmi.
Zdjęcie straży miejskiej w przedszkolu.
Zdjęcie dzieci na spotkaniu ze strażnikiem miejskim.

Ww. obszary działalności Straży Miejskiej wspierane są przez działania promocyjno-informacyjne (prowadzenie strony internetowej www.sm.cieszyn.pl zawierającej między innymi informacje o Straży Miejskiej, prowadzenie oficjalnego profilu na facebooku, przekazywanie mediom publicznym informacji o zaistniałych zdarzeniach lub realizowanych akcjach profilaktycznych)

Statystyki strony internetowej STRAŻY w 2021 r.:


 • 4.392 odwiedzin strony;

 • 6.276 sesji;

 • 15.443 odsłon strony.

Statystyki PROFILU FB w 2021 r.:


 • 4.902 wyświetleń profilu;

 • 46.579 osób objętych zasięgiem profilu;

 • 204 nowe polubienia.


współpraca z innymi podmiotami

Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę prowadzono z Urzędem Miejskim w Cieszynie, Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym, Miejską Policją w Czeskim Cieszynie, Miejskim Zarządem Dróg.


Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami: Straż Graniczna, Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Schronisko dla Zwierząt, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Zakład Gospodarki Komunalnej, szkoły, ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Rady Osiedlowe Mieszkańców i inne.

Współpraca z Urzędem Miejskim polegała na:

 • ochronie budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14 (od 21.10.2015 r. obserwacja obrazu z kamer monitoringu obiektowego w związku z przeniesieniem rejestratora do Centrum Monitoringu w KSM );

 • ochronie Dworca Cieszyn od 27 kwietnia 2018 r. (posterunek funkcjonujący w godzinach od 6:00-9:00 i w godzinach od 17:00-22:00),;

 • monitoringu Dworca Autobusowego w godz. 22:00-6:00);

 • asystowaniu pracownikom UM podczas wizji lokalnych, szczególnie Wydziału Ochrony Środowiska;

 • ustalaniu dla potrzeb postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, czy wskazane osoby zamieszkują we wskazanym lokalu mieszkalnym.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie obejmowała:

 • przeprowadzanie odpraw przed podejmowaniem wspólnych zadań Straży Miejskiej i Policji, szczególnie przy zabezpieczaniu porządku publicznego podczas imprez/zgromadzeń o charakterze publicznym/masowym;

 • wspólny udział w akcjach prewencyjnych, takich jak: „Bezpieczne Ferie 2020”, „Bezpieczne Wakacje 2020", „Bezpieczna szkoła i bezpieczna droga do szkoły”, „Bezdomny bezradny, samotny”;

 • przekazanie przez Straż Miejską Policji 221 spraw do dalszego prowadzenia, ze względu na przekroczenie kompetencji lub niemożliwych do zrealizowania z innych powodów;

 • uczestniczenie strażników miejskich w 121 wspólnych działaniach - interwencjach z Policją, wynikających z wcześniejszych uzgodnień lub bieżących wydarzeń, wymagających użycia większych sił;

 • przekazanie Policji 15 osób ujętych przez Straż Miejską , w tym 3 sprawców przestępstw;

 • umożliwienie Straży przeprowadzania - 15 badań trzeźwości na policyjnym alkomacie;

 • zabezpieczenie i przekazanie Policji 72 nagrań z monitoringu miejskiego w sprawach przez nią prowadzonych.

Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie polegała na wzywaniu strażaków do zdarzeń wymagających ich interwencji oraz zabezpieczaniu przez strażników miejskich akcji ratowniczych prowadzonych przez strażaków, a także wspólnym uczestnictwie w akcjach prewencyjnych. W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy wzywali strażaków i pomagali im w 21 zdarzeniach.

Współpraca z Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym realizowana była poprzez wzywanie karetek do osób potrzebujących pomocy medycznej, wobec których strażnicy miejscy podejmowali interwencje - 22 razy, jak również poprzez pomoc udzielaną przez strażników miejskich obsłudze karetek, wobec pacjentów uciążliwych, zakłócających porządek publiczny.

Współpraca z Policją Miejską w Czeskim Cieszynie polegała na:

 • odbywaniu spotkań roboczych przez komendantów lub osób ich zastępujących, w celu wymiany bieżących informacji, wpływających na pracę obydwu służb oraz planowaniu wspólnych działań;

 • prowadzeniu bieżącej wymiany informacji pomiędzy dyżurnymi jednostek o zagrożeniach i zdarzeniach naruszających porządek publiczny i wymagających podjęcia niezbędnych działań;

 • wspólnych działaniach związanych ze znakowaniem rowerów.

Zdjęcie przedstawia znakowanie roweru.
Zdjęcie funkcjonariuszy policji i straży miejskiej.

Współpraca z Miejskim Zarządem Dróg polegała na:

 • stałej wymianie informacji umożliwiającej szybką i skuteczną pracę właściwych służb (sprawy związane z zabezpieczaniem robót i zajęciem pasa drogowego, nieprawidłowościami w oznakowaniu dróg, konsultowaniem projektów organizacji ruchu);

 • udzielaniu pomocy inkasentom oraz obsłudze targowisk miejskich;

 • zamykaniu i otwieraniu "Parku Pokoju",

 • uczestnictwie w posiedzeniach komisji ruchu drogowego.

Współpraca z pozostałymi instytucjami była okazjonalna i dotyczyła głównie udzielania przez Straż Miejską pomocy różnym podmiotom i osobom w sprawach dotyczących przestrzegania porządku publicznego.

Podsumowując działalność Straży Miejskiej w 2021 r. należy stwierdzić, że poziom wykonywanych przez strażników miejskich zadań był dobry, a podejmowane przez nich interwencje przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Świadczą o tym przytoczone statystyki, inwentaryzacje druków ścisłego zarachowania i bloczków mandatów karnych.współpraca z jednostkami OSPW 2021 r. utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Cieszyna - głównie w zakresie wypełniania ustawowych zadań nałożonych na miasto, tj. ponoszenie na rzecz jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich, w tym m.in. skierowano na recertyfikację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 27 osób, opłacono koszty badań medycznych 42 strażaków, rozliczono paliwo i wydano 40 kart drogowych pojazdów i 242 kart sprzętu silnikowego. Obliczono i wypłacono ekwiwalenty dla 92 osób.


Zrealizowano zadanie w ramach Projektu Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. ”Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna” - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP miasta Cieszyna na łączną kwotę 199.225,10 zł, doposażając wszystkie jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, taki jak pompy pożarnicze różnych typów, piły łańcuchowe, a także wyposażenie i środki ochrony osobistej dla strażaków ratowników: ubrania specjalne, hełmy aparaty ochrony dróg oddechowych oraz latarki. Zakupiono także radiotelefony nasobne oraz 2 przyczepy do przewozu sprzętu oraz transportu worków z piaskiem.


W dniu 8 października 2021 r. odbyły się, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, 133 Batalionem Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, wytypowanymi jednostkami miejskimi ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - ewakuacja ludności z zalanych terenów i zabezpieczenie ich pod względem sanitarnym, oraz uruchomienie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego.


Zdjęcie przedstawia wozy strażackie.
Zdjęcie przedstawia strażaków na łodzi strażackiej.
Zdjęcie przedstawia strażaków udzielających pomocy poszkodowanym.


Jednostki OSP z terenu Cieszyna wyjeżdżały 246 razy, w tym do 73 pożarów, 130 miejscowych zagrożeń oraz 43 alarmów fałszywych. Najwięcej działań podjęła OSP Cieszyn-Bobrek z łączną liczbą wyjazdów 151.


246

Liczba zdarzeń / interwencji OSP w 2021 r.

73

Liczba zdarzeń / interwencji pożarniczych OSP w 2021 r.

130

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.