współpraca z organizacjami pozarządowymi


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych w ramach programu w 2021 r.:

1 971 694

4,21%

do roku 2020


Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021, uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 października 2020 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/257/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku.

Celem programu współpracy była efektywna i skuteczna realizacja przez miasto zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w obszarach:

 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 • kultura i sztuka,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 • kultura fizyczna,

 • turystyka i krajoznawstwo,

 • wypoczynek dzieci i młodzieży,

 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców,

 • ratownictwo i ochrona ludności - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

 • promocja na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.


Zlecanie zadań publicznych w 2021 r. odbywało się poprzez wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2021 r. dotacje w ramach programu współpracy dla organizacji pozarządowych były przyznawane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz w ramach tzw. procedury uproszczonej - z pominięciem otwartego konkursu ofert, dla projektów o niewielkim zasięgu i okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni.

W 2021 r. zostały ogłoszone 22 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Przyznano również w ramach tzw. trybu uproszczonego 10 dotacji dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę: 31.632,26 zł.

W 2021 r. zostało odrzuconych 35 ofert na realizację zadań publicznych. Powodami odrzucenia ofert były m.in.: niespełnianie warunków zawartych w ogłoszeniu konkursowym, nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów kwalifikujących do oceny.

W związku z pandemią COVID-19 oraz wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, 10 umów na realizację zadań publicznych zostało rozwiązanych za porozumieniem stron bądź niepodpisanych.Umowy zawarte w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznegoŚrodki finansowe przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 2.053.497,00 zł.

Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 r. wyniosła 1.971.693,65 zł, w tym:

 • na zadania koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 563.675,98 zł, kwota dotacji na realizację zadań w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w wysokości 483.026,75 zł,

 • na zadania koordynowane przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego - 658.335,18 zł, z czego 538.227,18 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, pozostałe 120.108,00 zł na zadania w ramach obszaru: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,

 • na zadania koordynowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego - 262.448,98 zł,

 • na zadania koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego - 2.212,60 zł,

 • na zadania koordynowane przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 1.994,16 zł.


Dotacje w obszarze polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


Dotacje w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Dotacje w obszarze kultura fizyczna - organizacja imprez sportowych


Zdjęcie przedstawia uczestniczkę turnieju tenisa ziemnego.
Zdjęcie przedstawia mecz koszykówki.


zobaczcie to jeszcze raz!


Dotacje w obszarze kultura fizyczna - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe


Dotacje w obszarze turystyka i krajoznawstwo

Dotacje w obszarze ratownictwo i ochrona ludności - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych


Dotacje w obszarze kultura i sztuka


Zdjęcie artysty z gitarą.
Zdjęcie grupowe osób siedzących na schodach.
Zdjęcie przedstawia seans w kinie plenerowym.
Zdjęcie osób na leżakach.
Zdjęcie wypełnionej sali teatru.
Zdjęcie płonących ram okien.
Zdjęcie osób w kostiumach na szczudłach.
Zdjęci przedstawia artystów tańczących na scenie.
Zdjęcie aktorów w trakcie spektaklu w teatrze.
Zdjęcie przedstawia postać ze spektaklu.
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic.


Dotacje w obszarze wypoczynek dzieci i młodzieży


Dotacje w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie


Dotacje w obszarze kultura fizyczna - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym